RÅ 1994 not 365

Not 365. Ansökan av Haki A. m.fl. om resning i ärende om

uppehållstillstånd m.m. - Statens Invandrarverk beslutade

den 2 januari 1991 att avslå ansökningar från Haki A. och

hans hustru Zyrafete A. jämte deras barn Fisnik, Florentina

och Florent A. om uppehållstillstånd m.m. samt att avvisa

dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2. utlänningslagen

(1989:529) med förbud att före viss tidpunkt återvända till

Sverige utan tillstånd av verket. Familjen A. överklagade

beslutet. Utlänningsnämnden avslog genom beslut den

1 februari 1994 överklagandet. Nämnden konstaterade i sitt

beslut att sonen Fisnik A:s skolgång som bedrivits på

flyktingförläggning inte kunde anses utgöra sådan skolgång

som avses i 3 kap. 4 a § utlänningsförordningen (1989:547).

Inte heller i övrigt fanns enligt nämnden skäl att bevilja

uppehållstillstånd. - Avvisningen av familjen A.

verkställdes den 3 mars 1994. - Familjen A. ansökte om

resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet. - Till

stöd för ansökningen anförde de i huvudsak följande.

Utlänningsnämnden syntes inte ha beaktat de omständigheter

som framförts i ärendet, i synnerhet inte hur sonen Fisniks

skolgång bedrivits. Nämnden hade inte heller motiverat

varför hans skolgång ansågs vara bedriven på en

förläggning. Familjens långa vistelse i Sverige, den

1 januari 1992 mer än 12 månader, hade inte beaktats av

nämnden. Familjen omfattades av förordningen (1991:1999) om

uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden och skulle

därför beviljas uppehållstillstånd. Humanitära skäl talade

också för att de skulle få stanna i Sverige. Sonen Fisniks

skolgång hade först varit bedriven vid förskolan vid

förläggningen från januari 1991 till juni 1992. Denna

verksamhet hade varit samordnad med Svappavaaraskolans

verksamhet belägen 50 meter därifrån. Barnen från båda

skolorna hade haft en mängd gemensamma aktiviteter och

Fisniks förskoleverksamhet hade inte bedrivits avskilt från

Svappavaaraskolan. Hans Patron vid Fisniks förskola hade

lämnat information som gav stöd för att Fisniks

förskoleverksamhet hade varit samordnad med

Svappavaaraskolan. Fisnik läste vid årskurs 2 i

Svappavaaraskolan och hans anknytning till Sverige hade än

mer förstärkts. Haki A. hade vidare deltagit inom

förläggningens verksamhet och även arbetat vid

Svappavaaraskolan som asyllärare. Utlänningsnämnden hade

inte heller motiverat varför den jugoslaviska dom som

ingetts och som visade att Haki A. dömts till tre månaders

fängelse inte utgjorde grund för asyl. - Regeringsrätten

förordnade den 9 mars 1994 att Utlänningsnämnden skulle

avge yttrande över ansökningen om resning, varvid nämnden

särskilt skulle yttra sig över dels i vad mån

omständigheterna i förevarande resningsärende skiljde sig

från omständigheterna i de resningsärenden som

Regeringsrätten avgjort genom beslut den 3 juni 1993 och

den 9 juli 1993 såvitt avsåg tillämpningen av 3 kap. 4 a §

utlänningsförordningen (1989:547) dels om och i så fall

närmare på vilket sätt nämnden beaktat förordningen

(1991:1999) om uppehållstillstånd i vissa

utlänningsärenden. - Regeringsrätten (1994-06-06, Wahlgren, Brink, Dahlman, Berglöf, B. Sjöberg): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Utlänningsnämnden har i

yttrande över resningsansökningen anfört i huvudsak

följande. De beslut som Regeringsrätten tidigare meddelat

har beaktats. I de ärendena fann Regeringsrätten utrett att

barnen börjat i förberedelseklass inom respektive

rektorsområde och därefter övergått till grundskola. De

ansågs därför ha gått tre terminer i svensk skola. I det nu

aktuella ärendet har Fisnik A. endast gått några månader i

förberedelseklass vilken är att anse som svensk skola. Den

förskola i vilken han gått under tre terminer drevs såvitt

framgår av handlingarna på förläggningen i Invandrarverkets

regi. Enligt nämndens bedömning föll därför skolgången inte

under bestämmelsen i 3 kap. 4 a § utlänningsförordningen.

Den omständigheten att förläggningens förskola hade viss

verksamhet gemensam med Svappavaaraskolan fann inte nämnden

medföra någon annan bedömning. - Haki A. ansökte om asyl

den 26 juli 1990 och resten av familjen den 22 augusti

samma år. Familjen omfattades alltså inte av huvudregeln i

förordningen om uppehållstillstånd i vissa

utlänningsärenden. Äldsta barnet Fisnik A. som är född den

2 januari 1985 hade vid ansökningstillfället inte fyllt sex

år, varför familjen inte heller omfattades av den särskilda

tidsgräns för barnfamiljer som finns i förordningen.

Eftersom nämnden fann att förordningen inte var tillämplig

har detta endast kommit till uttryck på så sätt att nämnden

konstaterat att det inte heller i övrigt fanns skäl att

bevilja uppehållstillstånd. I fråga om vad som i övrigt

anförs i ansökningen om resning har nämnden prövat samtliga

de omständigheter och handlingar som åberopas och funnit

att det inte heller i övrigt funnits skäl att bevilja

familjen A. uppehållstillstånd. - I den typ av

utlänningsärenden varom nu är fråga ankommer det i första

hand på Utlänningsnämnden att utforma rättstillämpningen

(se prop. 1991/92:30 s. 22-24). Av resningsförfarandets

karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att grund för

resning inte kan anses föreligga om det inte i

resningsmålet framgår att nämnden vid sin tillämpning av

gällande bestämmelser i det enskilda fallet gått klart

utöver vad som med hänsyn till omständigheterna framstår

som rimligt. Utan en sådan restriktivitet vid tillämpningen

av resningsinstitutet skulle detta komma att framstå som en

överprövning av nära nog ordinär karaktär. -

Regeringsrätten finner att det i sak inte har framkommit

några avgörande nya omständigheter i resningsmålet. Inte

heller innefattar Utlänningsnämndens tillämpning av

bestämmelserna i 3 kap. 4 a § utlänningsförordningen eller

i förordningen (1991:1999) om uppehållstillstånd i vissa

utlänningsärenden någon sådan brist som enligt det anförda

bör medföra resning. På grund av vad sålunda anförts skall

ansökningen avslås. - Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-05-17,

Lundgren)

*REGI

*INST