RÅ 1994 not 367

Not 367. Ansökan av Murat K. om resning i ärende om

uppehållstillstånd m.m. - Statens invandrarverk beslutade

den 28 maj 1993 att med stöd av 2 kap. 10 § utlänningslagen

(1989:529) återkalla uppehållstillstånden för Murat K.,

hans mor Atiye K. och hans bror Umit K. samt att utvisa dem

enligt 4 kap. 3 § samma lag med förbud att under viss tid

återvända till Sverige utan tillstånd av verket. I beslut

den 24 november 1993 avslog Utlänningsnämnden överklagande

av Murat K., hans mor och bror. Invandrarverket beslutade

den 13 december 1993 att avslå förnyade ansökningar av

nämnda personer om uppehållstillstånd. - Murat K. yrkade

att Regeringsrätten skulle bevilja resning och upphäva

Invandrarverkets beslut att återkalla hans permanenta

uppehållstillstånd. - Till stöd för ansökningen anförde

Murat K. bl.a. följande. Vid ankomsten till Sverige var han

bara 15 år men var numera myndig. Han hade själv inte

medvetet förtigit någon omständighet som varit av betydelse

för att få uppehållstillståndet. Det var orimligt att han

nu skulle utvisas på grund av att modern lämnat felaktiga

uppgifter. - Regeringsrätten (1994-06-07, Björne, Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av resningsförfarandets karaktär av extraordinärt rättsmedel följer att grund för resning inte kan anses föreligga med mindre det i resningsmålet antingen framkommer omständigheter som ändrar totalbilden i sådan omfattning att en omprövning av ärendet måste anses motiverad eller det eljest finns anledning att anta att den prövande myndigheten vid sin bedömning gått klart utöver vad som med hänsyn till omständigheterna framstår som rimligt. - I målet har inte förekommit sådana omständigheter som enligt det anförda kan föranleda resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-05-25, Laestander)

*REGI

*INST