RÅ 1994 not 368

Not 368. Ansökan av Alija S. om återställande av försutten

tid för att överklaga beslut i ärende om uppehållstillstånd

m.m. - Statens invandrarverk avslog den 8 mars 1994 en

ansökan av Alija S. om uppehållstillstånd m.m.

Invandrarverket avvisade honom enligt 4 kap. 1 § första

stycket 1. och 2. utlänningslagen (1989:529). Alija S.

delgavs beslutet den 15 mars 1994. Överklagandet inkom till

Invandrarverket den 14 april 1994. I beslut den 28 april

1994 avvisade Invandrarverket överklagandet såsom för sent

inkommet. - Alija S. ansökte om återställande av den

försuttna tiden för att överklaga Invandrarverkets beslut.

Han ansåg att det var det offentliga biträdets fel att

överklagandet inte kommit in i rätt tid, eftersom denne

inte tagit kontakt med Alija S. trots att han försökt att

få kontakt med biträdet. - Regeringsrätten (1994-06-08,

Björne, Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens

avgörande. Alija S. har inte visat att skäl föreligger att

återställa den försuttna tiden. - Regeringsrättens

avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III

1994-05-25, Bäckvall)

*REGI

*INST