RÅ 1994 not 370

Not 370. Överklagande av Jonny S. ang. rätt till besvär i

särskild ordning över inkomsttaxering 1987 och 1988 samt

resning. - 1987 och 1988 års vederbörande taxeringsnämnder

taxerade Jonny S. efter skön eftersom han inte avlämnat

självdeklarationer. Jonny S. anförde besvär över

taxeringarna hos länsrätten i Stockholms län. I besvären,

som kom in till länsrätten efter den i 76 § taxeringslagen

(1956:623) angivna besvärstiden, yrkade Jonny S. att bli

taxerad enligt till besvären fogade deklarationer. Enligt

domar den 27 juni 1990 prövade länsrätten inte besvären. I

skrivelse som kom in till länsrätten i Stockholms län den

28 mars 1991 anförde Jonny S. besvär i särskild ordning och

uppgav att han i samband med en kunds konkurs förlorat

stora summor vilket medfört en ansträngd ekonomi med

påföljd att han inte kunnat erhålla sakkunnig hjälp med att

upprätta bokslut och deklarationer i tid. Enligt beslut den

27 maj 1992 prövade länsrätten inte besvären eftersom rätt

till besvär i särskild ordning inte ansågs föreligga. Sedan

Jonny S. överklagat beslutet avslog kammarrätten besvären

såvitt avsåg frågan om rätt att föra talan i särskild

ordning. -- Jonny S. överklagade kammarrättens beslut och

yrkade att bli taxerad i enlighet med till länsrätten

avlämnade deklarationer. Han ansökte även om resning. -

Riksskatteverket uttalade i sak att ingivna deklarationer

borde kunna läggas till grund för taxeringarna men

avstyrkte bifall till ansökningen om resning. -

Regeringsrätten (1994-06-08, Björne, Wadell, Ragnemalm):

Domslut

Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten

finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. -

Regeringsrätten finner emellertid att Jonny S. taxerats

till väsentligt för höga belopp. Med hänsyn härtill och

till omständigheterna i övrigt bör resning beviljas.

Taxeringarna bör bestämmas av länsrätten. -

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Regeringsrätten beviljar resning och förordnar att målen skall handläggas av Länsrätten i

Stockholms län. (fd III 1994-05-25, Bäckvall)

*REGI

*INST