RÅ 1994 not 372

Not 372. Ansökan av Peter J. om resning i mål om

inkomsttaxering 1988. - Peter J. redovisade i deklaration

för taxeringsåret 1988 en efter kvittning mot äldre

förluster beräknad realisationsvinst vid försäljning av

fastigheten Nabben 1:37 om 18 555 kr. Peter J. yrkade att

vinsten skulle sparas till påföljande år för kvittning mot

realisationsförlusten vid försäljningen av fastigheten

Fröstebohage 1:6 i Lerums kommun. Taxeringsnämnden medgav

inte yrkandet om kvittning utan beskattade Peter J. för

realisationsvinsten 18 555 kr vid 1988 års taxering.

Peter J. överklagade beslutet hos Länsrätten i Älvsborgs

län. Han yrkade att fastigheten Fröstebohage 1:6 skulle

anses som såld under 1987 och att avdrag för

realisationsförlusten vid den försäljningen skulle medges

vid 1988 års taxering. Peter J. ingav en kvittens avseende

handpenning om 1 000 kr för fastigheten daterad den

20 december 1987. Länsrätten vägrade i dom den 23 oktober

1989 avdrag för realisationsförlusten vid 1988 års taxering

eftersom köpeskillingens storlek avseende fastigheten

Fröstebohage 1:6 var känd först under 1988. Peter J.

överklagade domen. Kammarrätten i Göteborg avslog genom dom

den 8 november 1991 besvären och anförde att någon

köpehandling avseende fastigheten inte förelåg förrän i

februari 1988 och att kvittensen på handpenningen inte

kunde anses som annat än en icke bindande utfästelse att

sälja fastigheten. Peter J. överklagade domen och ingav

till Regeringsrätten en såsom avtal betecknad handling vari

Bengt L. förband sig att köpa ifrågavarande fastighet till

taxeringsvärdet 60 000 kr om inte fastigheten

återuppbyggdes. I sådant fall skulle en senare

överenskommelse träffas om priset. Avtalet var undertecknat

av Bengt L. och Peter J. och daterat den 28 november 1987.

Regeringsrätten meddelade den 5 juni 1992 inte

prövningstillstånd. - I ansökan om resning yrkade Peter J.

att fastigheten Fröstebohage 1:6 skulle anses som såld

under 1987 och att han skulle medges avdrag för

realisationsförlusten. Peter J. yrkade vidare att han från

den realisationsvinst som uppkom till följd av försäljning

av Nabben 1:37 skulle tillgodoräknas en felräkning om

604 kr som uppkommit vid 1986 års taxering. -

Regeringsrätten (1994-06-08, Björne, Wadell, Ragnemalm):

Domslut

Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad Peter J. anfört visar inte att skäl för resning föreligger. -

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår

resningsansökningen. (fd III 1994-05-25, Bäckvall)

*REGI

*INST