RÅ 1994 not 373

Not 373. Ansökan av Olle S. om resning i mål om

inkomsttaxering 1985. - Olle S. taxerades vid 1985 års

taxering av taxeringsnämnden i avsaknad av självdeklaration

efter skön enligt 21 § taxeringslagen (1956:623). Han

taxerades härvid till statlig inkomstskatt för inkomst av

annan fastighet med 600 kr och inkomst av rörelse med

68 533 kr samt erhöll allmänna avdrag med 1 023 kr. Hans

till statlig och till kommunal inkomstskatt taxerade

inkomst togs upp till 68 100 kr. Olle S. överklagade

beslutet, varvid han bifogade en självdeklaration och bl.a.

yrkade förlustavdrag med 31 419 kr 48 öre avseende

taxeringsåret 1983 och 14 767 kr 91 öre avseende

taxeringsåret 1984. Länsrätten i Norrbottens län beslöt i

dom den 30 augusti 1988 att sätta ned rörelseinkomsten till

58 815 kr i följd varav såväl den till statlig som den till

kommunal inkomstskatt taxerade inkomsten upptogs till

58 300 kr. I domen fann länsrätten att Olle S. åsatts

beskattningsbar inkomst taxeringsåret 1983 och att något

förlustavdrag därför inte förelåg för det året. Länsrätten

fann vidare i domen att Olle S. inte visat att han kunde

medges något avdrag för förlust hänförlig till taxeringen

1984. Efter överklagande av Olle S. beslöt Kammarrätten i

Sundsvall i dom den 25 oktober 1990 att nedsätta

taxeringarna för att undvika att Olle S. beskattades för

sjukpenning som han deklarerat och beskattats för vid 1986

års taxering. Sedan Olle S. överklagat kammarrättens dom

beslöt Regeringsrätten den 10 mars 1992 att inte meddela

prövningstillstånd. - Länsrätten i Norrbottens län beslöt i

dom den 19 februari 1988 att i fråga om 1983 års taxering

bestämma Olle S:s till såväl statlig som kommunal

inkomstskatt taxerade inkomst till 16 700 kr. - I sin till

ledning för 1984 års taxering avlämnade självdeklaration

uppgav Olle S. de kontanta bruttointäkterna i sin

åkerirörelse till 126 967 kr och tillgodoförde sig avdrag

för utgående varuskulder med 24 561 kr och för diverse

specificerade driftkostnader med 141 735 kr. Vidare tog han

upp som tillkommande poster sjukpenning om 20 746 kr samt

avstämning av egenavgifter med 1 800 kr. Som allmänt avdrag

tillgodoförde han sig avdrag för underskott i rörelsen med

(126 967 - 24 561 - 141 735 + 20 746 + 1 800 =) 16 783 kr.

På rörelsebilagan angav han vidare ingående

driftkostnadsskulder om 39 329 kr, vilket belopp inte förts

ut vid beräkning av resultatet av verksamheten och inte

heller motsvarades av någon utgående driftkostnadsskuld i

1983 års deklaration. Han redovisade inkomst av annan

fastighet vid den statliga taxeringen med 600 kr och vid

den kommunala taxeringen med 450 kr och tog upp

garantibelopp för fastigheten vid den kommunala taxeringen

med 150 kr. Taxeringsnämnden taxerade honom enbart för

garantibeloppet. - I ansökningen om resning anförde Olle S.

bl.a. att han haft underskott både vid 1983 och 1984 års

taxeringar, att han bevisat detta till Regeringsrätten och

att hans beskattningsbara inkomst vid 1985 års taxering

alltså skulle undanröjas. - Riksskatteverket, som avstyrkte

bifall till ansökningen, hade angett bl.a. att Olle S. vid

1984 års taxering yrkat avdrag för hyror och arrenden av

rörelselokal med 18 000 kr, vilket avdrag uppenbarligen

avsåg hyra av lokaler i den hustrun tillhöriga

villafastigheten Gamen 10 i Gällivare och att i brist på

närmare utredning om hyran avdraget borde beräknas till

1 500 kr. - Regeringsrätten (1994-06-09, Wahlgren, Brink, Ahlman, Berglöf, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Skäl för resning har inte visats föreligga. - k/Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 1994-05-18, Sundberg)

*REGI

*INST