RÅ 1994 not 374

Not 374. Besvär i särskild ordning av Olle S. avseende

inkomsttaxering 1985. - Länsrätten i Norrbottens län

prövade i dom den 30 augusti 1988 Olle S:s inkomsttaxering

för taxeringsåret 1985. Sedan Olle S. överklagat

länsrättens dom prövade Kammarrätten i Sundsvall taxeringen

i dom den 25 oktober 1990. Därefter beslutade

Regeringsrätten den 10 mars 1992 att ej meddela

prövningstillstånd. I skrivelse som kom in till

Kammarrätten i Sundsvall den 1 juni 1992 yrkade Olle S.

omprövning av taxeringen. Kammarrätten i Sundsvall, som tog

upp skrivelsen som besvär i särskild ordning över

kammarrättens dom den 25 oktober 1990, beslöt den 31 juli

1992 att med stöd av 103 § taxeringslagen (1956:623)

överlämna skrivelsen till Regeringsrätten. - I skrivelser

yrkade Olle S. omprövning. - Riksskatteverket hemställde

att yrkandet såsom för sent anfört inte skulle upptas till

prövning. - Regeringsrätten (1994-06-09, Wahlgren, Brink, Dahlman, Berglöf, B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 103 § andra stycket taxeringslagen skall Regeringsrätten pröva målet, om taxeringen prövats av kammarrätten eller Regeringsrätten. Eftersom Olle S:s taxering år 1985 varit föremål för prövning av såväl kammarrätt som Regeringsrätten är således kammarrättens beslut den 31 juli 1992 att överlämna målet till Regeringsrätten lagligen grundat. - Regeringsrätten

handlägger Olle S:s yrkande i skrivelsen den 1 juni 1992

såsom besvär i särskild ordning över kammarrättens dom den

25 oktober 1990. Sådana besvär må enligt 100 §

taxeringslagen anföras inom fem år efter taxeringsåret.

Yrkandet har anförts först efter utgången av nämnda tid. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar

Olle S:s yrkande. (fd II 1994-05-18, Sundberg)

*REGI

*INST