RÅ 1994 not 377

Not 377. Ansökan av Riksskatteverket om resning i mål om

arbetsgivaransvar för skatter och arbetsgivaravgifter. -

Skattemyndigheten i Karlstads fögderi fastställde i beslut

den 22 november 1990 arbetsgivaransvar för Oscar J. för

skatter och arbetsgivaravgifter för inkomståren 1988, 1989

och del av 1990 avseende till Mikael J. utbetalda

ersättningar. Oscar J. överklagade besluten hos Länsrätten

i Värmlands län. Skrivelsen med Oscar J:s överklagande kom

att diarieföras dubbelt hos länsrätten dels under mål nr

S 1916--1921-90, dels under mål nr S 1620--1625-91. En

kompletterande skrivelse från Oscar J. innehöll

andrahandsyrkanden om att underlaget för beräkning av

preliminär skatt och arbetsgivaravgifter skulle sättas ned

med vissa belopp avseende kostnader för sådana resor och

sociala avgifter, som innefattades i de till Mikael J.

utgivna bruttoersättningarna. Skrivelsen diariefördes i mål

nr S 1916--1921-90. I domar den 13 december 1991 avslog

länsrätten de under mål nr S 1620--1625-91 diarieförda

överklagandena. I beslut den 7 september 1992 avskrev

länsrätten de under mål nr S 1916--1921-90 diarieförda

överklagandena från vidare handläggning. Kammarrätten i

Göteborg avvisade i beslut den 23 december 1993 av Oscar J.

i särskild ordning anförda besvär över länsrättens dom den

13 december 1991 i mål nr S 1625-1991. - Skattemyndigheten

anförde i mål nr S 1916--1921-90 såvitt gällde de ovan

angivna andrahandsyrkandena att någon reducering av

underlaget för reseersättning inte kunde göras då Mikael J.

inte erhållit särskild reseersättning. Inte heller kunde

kostnadsavdraget enligt 6 § lagen (1984:668) om uppbörd av

socialavgifter från arbetsgivare medges på grund av att de

avdragsgilla kostnaderna för resor vid inkomsttaxeringen

inte uppgick till tio procent av bruttoersättningen.

Beträffande de sociala kostnaderna anförde

skattemyndigheten att dessa inte fick frånräknas vid

beräkningen av underlaget för preliminär skatt och

arbetsgivaravgifter. - Riksskatteverket ansökte om resning

och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja länsrättens

domar i mål nr S 1620--1625-91 och att målen skulle

överlämnas till länsrätten för ny handläggning. - Till stöd

för ansökningen anförde Riksskatteverket i huvudsak

följande. Av skäl som myndigheten åtminstone delvis kunde

lastas för kom Oscar J:s överklagande att få dubbla

diarie- och målnummer. Detta medförde i sin tur att målen

avdömdes utan att rätten hade tillgång till det

fullständiga processmaterialet. Riksskatteverket bedömde

att det inträffade utgjorde ett sådant handläggningsfel som

motiverade resning. - Regeringsrätten (1994-06-09, Björne, Tottie, Wadell, Bouvin, Ragnemalm): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Riksskatteverket har inte visat

att skäl föreligger för resning. - Regeringsrättens

avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III

1994-05-18, Hartzell)

*REGI

*INST