RÅ 1994 not 379

Not 379. Ansökan av AB Industriskrot om resning i fråga om

inkomsttaxering 1985. - AB Industriskrot taxerades år 1985

i Malmö kommun enligt avgiven självdeklaration till statlig

inkomstskatt för 1 127 660 kr, taxerad och beskattningsbar

inkomst, och till kommunal inkomstskatt för 1 349 060 kr,

taxerad och beskattningsbar inkomst. Av det senare beloppet

utgjorde 22 500 kr garantibelopp i kommunen. -

AB Industriskrot ansökte om resning och yrkade - för det

fall Regeringsrätten skulle vägra bolaget avdrag för

nedskrivning av råkopparvarulager med yrkade 1 661 243 kr

vid 1984 års taxering - att bolaget skulle medges avdrag

med samma belopp vid 1985 års taxering, motsvarande den

återföring som då gjordes av den året före verkställda

nedskrivningen. - Riksskatteverket tillstyrkte bifall till

ansökningen på så sätt att den statliga taxeringen skulle

undanröjas och den kommunala sättas ned till 22 500 kr. -

Regeringsrätten (1994-06-09, Björne, Tottie, Wadell,

Bouvin, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten har den 7 juni 1994 beslutat att inte meddela bolaget prövningstillstånd med anledning av bolagets överklagande av Kammarrättens i Göteborg dom den 8 februari 1991 i mål nr 1315-1988 angående bolagets

inkomsttaxering 1984. Kammarrättens dom varigenom bolaget

vägrats avdrag för nedskrivning av råkopparvarulager står

därigenom fast. - Regeringsrätten finner med hänsyn till

omständigheterna i målet att bolaget skall beviljas resning

avseende 1985 års taxering. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning i fråga om 1985 års taxering. Med ändring av taxeringsnämndens beslut

undanröjer Regeringsrätten bolagets taxering till statlig

inkomstskatt och nedsätter bolagets taxering till kommunal

inkomstskatt till 22 500 kr, taxerad och beskattningsbar

inkomst. (fd III 1994-05-18, Hartzell)

*REGI

*INST