RÅ 1994 not 380

Not 380. Ansökan av Trelleborgs Skrotaffär AB om resning i

fråga om inkomsttaxering 1986. - Vid 1986 års taxering i

Trelleborgs kommun fastställde vederbörande taxeringsnämnd

taxeringar för Trelleborgs Skrotaffär AB i enlighet med

bolagets deklaration, vari bolaget bl.a. gjort avdrag med

1 187 707 kr, motsvarande ett av taxeringsnämnden vid

föregående års taxering vägrat avdrag för nedskrivning av

råkopparvarulager. Sedan bolaget anfört besvär över det vid

1985 års taxering vägrade avdraget, överklagade

skattemyndigheten bolagets taxering 1986 med yrkande om den

ändring som ett bifall till bolagets besvär över föregående

års taxering borde föranleda. Länsrätten biföll i dom den

11 december 1987 bolagets besvär över 1985 års taxering och

som en följd därav i dom den 15 februari 1988 (mål nr S

3911-87) skattemyndighetens talan om motsvarande höjning av

bolagets taxering 1986. Länsrättens sistnämnda dom vann

laga kraft. - Sedan Kammarrätten i Göteborg på talan av

skattemyndigheten vägrat bolaget det omtvistade avdraget

vid 1985 års taxering hade bolaget hos kammarrätten anfört

besvär i särskild ordning avseende 1986 års taxering med

yrkande om den sänkning av taxeringen som borde ske om

Regeringsrätten inte biföll bolagets besvär över

kammarrättens dom. - Trelleborgs Skrotaffär AB ansökte om

resning och yrkade - för det fall att Regeringsrätten

skulle vägra bolaget avdrag för nedskrivning av

råkopparvarulager med yrkade 1 187 707 kr vid 1985 års

taxering (mål nr 1608-1991) - att bolaget skulle medges

motsvarande avdrag vid 1986 års taxering. - Regeringsrätten (1994-06-09, Björne, Tottie, Wadell, Bouvin, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Bolagets i särskild ordning anförda besvär över 1986 års taxering har ännu inte prövats av kammarrätten. På grund härav kan bolagets ansökan om resning inte tas upp till prövning. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd III 1994-05-18, Hartzell)

*REGI

*INST