RÅ 1994 not 382

Not 382. Ansökan av Anders L. om resning i ärende ang.

legitimation som läkare. - Socialstyrelsen beslutade den 16

augusti 1993 att Anders L. för att erhålla legitimation som

läkare skulle fullgöra kompletterande tjänstgöring som

underläkare inom medicin under sex månader. Anders L.

överklagade beslutet. Socialstyrelsen avvisade

överklagandet genom beslut den 10 november 1993, eftersom

det inte inkommit inom föreskriven tid. - Anders L. yrkade

att Regeringsrätten skulle återställa försutten tid för att

överklaga Socialstyrelsens beslut. Han yrkade alternativt

att Regeringsrätten skulle ompröva beslutet. Till stöd för

sin ansökan anförde han bl.a. följande. Efter samtal med

Socialstyrelsen, där han begärde närmare motivering till

beslutet, fick han senare under hösten, i november eller

däromkring, sig tillsänt ett brev undertecknat av

chefsöverläkaren vid medicinkliniken vid Norrtälje sjukhus

till RT-enheten, Socialstyrelsen. Detta brev hade han inte

kännedom om då överklagandet skulle göras. Det framgick att

brevet ankom till RT-enheten redan den 21 juli 1993 och

alltså i god tid före beslutet. I brevet riktades kritik

mot honom i framför allt fyra punkter som inte hade med

eventuellt dåliga kunskaper att göra utan som grundade sig

på förtal och grovt felaktiga anklagelser. Han önskade få

ny möjlighet att överklaga beslutet på grund av att han

inte hade tillgång till de skäl som låg till grund för

beslutet och därigenom inte hade möjlighet att bemöta

anklagelserna. - Regeringsrätten (1994-06-10, Björne,

Tottie, Wadell, Bouvin, Ragnemalm): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår

att Socialstyrelsen avgjort ärendet utan att Anders L.

underrättats om det yttrande som chefsöverläkaren vid

medicinkliniken vid Norrtälje sjukhus tillfört ärendet. Med

hänsyn härtill föreligger skäl för resning. -

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar

resning och visar målet åter till Socialstyrelsen för

handläggning. (fd III 1994-05-19, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST