RÅ 1994 not 384

Not 384. Ansökan av Bil & Buss i Dalarna AB om resning i

mål om inkomsttaxering. - Länsrätten i Kopparbergs län

biföll genom dom den 28 april 1993 skattemyndighetens

yrkanden avseende bolagets inkomsttaxering 1989. Domen vann

laga kraft. - Bolaget yrkade att Regeringsrätten skulle

bevilja resning och undanröja "den av länsrätten åsatta

eftertaxeringen". Bolaget anförde därvid i huvudsak

följande. Skattemyndigheten hade anfört ordinära besvär

över bolagets taxering 1989. Länsrätten hade i domen åsatt

bolaget eftertaxering. Ordinära besvär och eftertaxering

var inte alternativa processformer som domstolen efter eget

skön kunde välja mellan. Felet var ett sådant grovt

rättegångsfel som utgjorde resningsgrund. - Regeringsrätten (1994-06-10, Björne, Tottie, Wadell, Bouvin, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Länsrätten har på talan av skattemyndigheten prövat och samma dag avdömt dels ett mål om eftertaxering av bolaget för 1988, dels nu aktuellt mål om inkomsttaxering 1989. I ingressen till båda

domarna anges emellertid SAKEN avse "Eftertaxering" och i

domen angående inkomsttaxering 1989 anger länsrätten

dessutom under DOMSKÄL att den finner förutsättningar för

eftertaxering föreligga. Av domen i övrigt framgår dock

klart att länsrätten prövat skattemyndighetens

framställning som besvär över taxeringen och inte som ett

yrkande om eftertaxering. Länsrättens misstag vid

utformandet av domen utgör därför inte skäl för resning.

Inte heller har bolaget visat annat skäl härför. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår

ansökningen. (fd III 1994-05-19, Schön-Engqvist)

*REGI