RÅ 1994 not 387

Not 387. Överklagande av Martin H. m.fl. ang.

laglighetsprövning enligt kommunallagen samt ansökan om

rättsprövning alternativt resning. - Kommunfullmäktige i

Haninge kommun (1993-05-03) meddelade beslut om antagande av detaljplan för Vendelsö 6, Kyrkviken-Dalen. - Hos kammarrätten yrkade klagandena att beslutet inte skulle

genomföras i sin nuvarande utformning utan på annat

föreslaget sätt. - Kammarrätten i Stockholm (1994-02-21,

Regner, Belfrage, Sjöberg): Kammarrätten - som konstaterar att klagandena även överklagat kommunfullmäktiges beslut till länsstyrelsen - beslutar följande. Det överklagade beslutet är inte ett sådant beslut som enligt 13 kap. 1 § plan- och bygglagen får överklagas till kammarrätten i den

ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt

kommunallagen. - Kammarrätten prövar inte överklagandet. -

Hos Regeringsrätten överklagade klagandena kammarrättens

beslut samt ansökte om rättsprövning alternativt resning i

målet. - Regeringsrätten (1994-06-13, Wahlgren, Brink,

Berglöf): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ett

överklagande av kammarrättens avgörande i förevarande mål

kan enligt 35 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) komma

under Regeringsrättens prövning endast om Regeringsrätten

meddelat prövningstillstånd. Av 36 § första stycket samma

lag framgår att skäl till meddelande av prövningstillstånd

föreligger bl.a. om det överklagade avgörandet är behäftat

med så grovt fel att Regeringsrätten skulle kunna bevilja

resning i målet om avgörandet hade vunnit laga kraft.

Huruvida sådant fel kan ha förekommit övervägs således som

ett led i bedömningen av frågan om skäl för

prövningstillstånd föreligger. Det i målet framställda

yrkandet om resning skall därför inte upptas till särskild

prövning. - Skäl att meddela prövningstillstånd föreligger

inte. - Kammarrättens beslut kan inte bli föremål för

rättsprövning (se 1 § lagen, 1988:205, om rättsprövning av

vissa förvaltningsbeslut). - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning och ansökningen om rättsprövning. - Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. (fd II 1994-05-31, G. Mattsson)

*REGI

*INST