RÅ 1994 not 390

Not 390. Ansökan av Margareta S. om resning i ärende ang.

tillstånd att driva hem för vård eller boende. -

Länsstyrelsen i Västmanlands län meddelade den 7 oktober

1992 beslut angående tillstånd att driva hem för vård eller

boende på Rallsta Herrgård, Hallstahammars kommun. - I en

skrivelse till Regeringsrätten bad Margareta S.

Regeringsrätten ta upp ärendet eftersom hon enligt uppgift

från Länsstyrelsen i Västmanland ej hade rätt att överklaga

till kammarrätten och således ej hade någon

besvärsmöjlighet. Till stöd för sin framställning anförde

hon att beslutet tagits helt utan information och att de

närboende borde ha hörts i ärendet. - Regeringsrätten

(1994-06-13, Wahlgren, Brink, Dahlman, Berglöf,

B. Sjöberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten, som behandlar Margareta S:s framställning

som en ansökan om resning, finner att tillståndsärendet

inte kan anses ha angått Margareta S. på sådant sätt att

hon äger söka resning i ärendet (se RÅ 1988 ref 116). -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar

ansökningen. (fd II 1994-06-02, Holmstedt)

*REGI

*INST