RÅ 1994 not 394

Not 394. Ansökan av Exellenten Invest AB om resning i

fråga om inkomsttaxering. - Bolaget redovisade i avlämnade

deklarationer för taxeringsåren 1985-1986

värdepappershandel i inkomstslaget rörelse.

Taxeringsnämnden godtog inlämnade deklarationer och

taxeringarna fastställdes till 0 kr. (Bolagets förlust

uppgick vid 1985 års taxering till 18 262 kr och bolagets

nettoinkomst vid 1986 års taxering till 5 316 kr varifrån

föregående års förlust frånräknades.) Taxeringsnämnden

skönstaxerade bolaget i avsaknad av deklaration vid 1987

års taxering till 50 000 kr i inkomstslaget rörelse.

Bolaget anförde besvär och bifogade deklaration varvid

nettointäkten av rörelsen redovisades med 0 kr (underskott

23 442). Länsrätten i Stockholms län fann i dom den

6 december 1990 att värdepappershandeln inte utgjorde

rörelse utan skulle redovisas som inkomst av tillfällig

förvärvsverksamhet. Inkomsten beräknades till 50 000 kr.

Bolaget överklagade beslutet och yrkade i första hand att

bli taxerat i enlighet med avgiven deklaration och i andra

hand att medges förlustavdrag i inkomstslaget tillfällig

förvärvsverksamhet med 22 621 kr resp. 36 051 kr avseende

förluster uppkomna taxeringsåren 1985 och 1986.

Taxeringsåret 1987 uppgick bolagets resultat till

36 572 kr. Kammarrätten fann i dom den 10 december 1992 att

bolaget skulle beskattas i inkomstslaget tillfällig

förvärvsverksamhet. Eftersom bolaget i detta inkomstslag

inte tidigare år redovisat några realisationsförluster

medgavs inte rätt till något avdrag. Bolaget överklagade

domen. Regeringsrätten meddelade den 16 december 1993 inte

prövningstillstånd. - I ansökan om resning yrkade bolaget

att avdrag skulle medges vid 1987 års taxering för tidigare

års förluster. Till stöd för sin talan anförde bolaget att

det måste anses som synnerligen obilligt att taxera en

verksamhet för 36 500 kr när det verkliga resultatet

utvisade en förlust om 22 100 kr. - Riksskatteverket

tillstyrkte bifall till resningsansökningen och anförde i

huvudsak följande. Genom byte av inkomstslag vid 1987 års

taxering hade resultaten för de tre åren totalt blivit

beloppsmässigt felaktiga. Enligt Riksskatteverket borde

bolagets försäljning av värdepapper redovisats i

inkomstslaget tillfällig förvärvsverksamhet samtliga tre

år. Eftersom bolaget inte påförts taxeringar åren 1985 och

1986 kunde byte av inkomstslag ske utan ändring av åsatta

taxeringar. All justering för tidigare förluster kunde

därför ske vid 1987 års taxering. Vid bifall borde den

åsatta taxeringen år 1987 undanröjas. - Regeringsrätten (1994-06-13, Björne, Tottie, Wadell, Bouvin, Ragnemalm):

Domslut

Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna i målet framgår att bolagets sammanlagda resultat för

taxeringsåren 1985-1987 utvisar förlust. Genom att

underinstanserna för taxeringsåret 1987 ansett att bolagets

verksamhet skall redovisas såsom inkomst av tillfällig

förvärvsverksamhet i stället för som tidigare år såsom

inkomst av rörelse har bolaget vid 1987 års taxering gått

miste om ett förlustavdrag som överstiger bolagets

sammanräknade inkomst. Lika med Riksskatteverket finner

Regeringsrätten att bolaget även taxeringsåren 1985 och

1986 borde blivit beskattat för inkomst av tillfällig

förvärvsverksamhet. Med hänsyn till det anförda samt till

övriga omständigheter i målet finner Regeringsrätten att

skäl för resning föreligger. Eftersom bolaget inte påförts

några taxeringar åren 1985 och 1986 kan justering för

tidigare förluster ske vid 1987 års taxering. -

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar

resning. - Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och

undanröjer bolagets taxering år 1987. (fd III 1994-05-03,

Bäckvall)

*REGI

*INST