RÅ 1994 not 395

Not 395. Framställning av Jenny E. om byte av offentligt

biträde i LVU-mål. - I målet förordnade Länsrätten i

Norrbottens län advokat Jöran Grapenson till offentligt

biträde enligt rättshjälpslagen för Jenny E. Länsrätten

meddelade dom i målet den 4 juni 1993. Kammarrätten i

Sundsvall biföll Socialnämndens i Älvsbyn överklagande av

länsrättens dom genom dom den 21 mars 1994. - I

överklagande av kammarrättens dom anhöll Jenny E. att

Kerstin Sandels skulle förordnas som offentligt biträde åt

henne i målet. Som grund för sitt yrkande anförde Jenny E.

bl.a. att hon saknade förtroende för Jöran Grapenson och

att hon numera hade flyttat till Stockholm. - I en

skrivelse av den 5 april 1994 från Jöran Grapenson till

Jenny E. hade han bl.a. uppgivit att han hade avslutat

ärendet för sin del. - Regeringsrätten (1994-06-13, Björne, Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 42 § andra stycket rättshjälpslagen jämförd med 21 § andra stycket samma lag får tillstånd till byte av offentligt biträde lämnas om djupgående motsättningar uppstått mellan biträdet och den rättssökande eller om eljest särskilda skäl föreligger. - Jenny E. har inte visat att det föreligger sådana djupgående motsättningar mellan henne och Jöran Grapenson som avses i nyssnämnda lagrum. Inte heller i övrigt har det visats föreligga särskilda skäl för att vid målets handläggning i Regeringsrätten entlediga Jöran Grapenson och att förordna Kerstin Sandels till nytt biträde enligt rättshjälpslagen för Jenny E. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår framställningen om byte av biträde. (fd III 1994-05-25, Clementz)

*REGI

*INST