RÅ 1994 not 396

Not 396. Ansökan av Yakup S. om resning i ärende om

uppehållstillstånd m.m. - Statens Invandrarverk avslog i

beslut den 28 december 1990 en ansökan av Yakup S. om

uppehållstillstånd m.m. I samma beslut avvisade verket

Yakup S. enligt 4 kap. 1 § första stycket 2.

utlänningslagen (1989:529) och förbjöd honom att utan

tillstånd av Invandrarverket återvända till Sverige före

viss tidpunkt. I beslut den 1 juni 1992 avslog

Utlänningsnämnden Yakup S:s överklagande. Som skäl anförde

nämnden bl.a. följande. Om en utlänning ansökt om asyl i

Sverige och den 1 januari 1992 vistats i landet minst arton

månader efter det att ansökningen gjorts men inte slutligt

prövats, får uppehållstillstånd beviljas, om inte särskilda

skäl talar däremot (jfr förordningen 1991:1999 om

uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden och

regeringens förordningsmotiv 1991:8). - Yakup S. ansökte om

asyl den 5 december 1989. I ärendet var upplyst att

Yakup S. var registrerad som avviken från Invandrarverkets

förläggning sedan den 2 maj 1991. Han hade efter denna

tidpunkt inte heller haft kontakt med sitt offentliga

biträde. - Vid sådant förhållande var det ovisst om han

alltjämt vistades i Sverige. Nämnden fann med hänsyn till

det anförda att vistelsetiden inte kunde läggas till grund

för bedömningen av hans rätt till uppehållstillstånd. Inte

heller i övrigt fanns det skäl att låta honom stanna här. -

Yakup S. ansökte om resning beträffande Utlänningsnämndens

beslut. Till stöd för ansökan anförde han bl.a. följande.

Han ansökte om asyl den 5 december 1989 och hade sedan dess

vistats i Sverige. Skälet till att han avvek från

Invandrarverkets förläggning var rädsla för att hämtats av

polis. Han hade inget klart minne av när han personligen

senast hade kontakt med advokat Håkan Falk. Hans släktingar

och flickvän hade telefonkontakt med advokaten både före

och efter Utlänningsnämndens beslut den 1 juni 1992. Han

hade inte vid något tillfälle sedan ankomsten till Sverige

rest utanför Sveriges gränser. Han levde sedan två år

tillbaka tillsammans med en svensk flickvän under hemlig

adress. Han gick sedan cirka ett år tillbaka i terapi hos

en psykolog; ett bifogat intyg från denne visade att

behandlingen inleddes i januari 1993 och att den senaste

kontakten ägde rum i december samma år. Han hade inte

förrän han i februari 1994 besökte sitt nuvarande ombud

förstått innebörden av förordningen 1991:1999. - Den enda

anledningen till att han hållit sig undan de svenska

myndigheterna var fruktan för att skickas tillbaka till

hemlandet. - Yakup S. åberopade också ett intyg, vari en

syster och en svåger intygar att han vistats i Sverige

sedan han kom hit den 28 november 1989. - Utlänningsnämnden

hävdade i infordrat yttrande, att nämnden företagit den

utredning som varit möjlig med hänsyn till förhållandena,

men anförde avslutningsvis följande. Om det vid prövningen

av Jakup S:s överklagande hade varit känt för

Utlänningsnämnden att S. då befann sig i Sverige och att

han vid den tidpunkten också uppfyllde de vandelskrav som

krävdes för att inte tillämpa särskilda skäl mot att

bevilja uppehållstillstånd hade utgången av S:s ärende

förmodligen blivit en annan. - Regeringsrätten (1994-06-13, Björne, Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Med hänsyn till den nya utredning som framkommit finner Regeringsrätten att resning bör beviljas och att ärendet bör visas åter till Utlänningsnämnden för ny behandling. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning i det av Utlänningsnämnden avgjorda ärendet och visar detta åter till nämnden för ny handläggning. I avbidan på denna prövning får vidare verkställighet av den beslutade avvisningen av Yakup S. inte företas. (fd III 1994-05-25, Clementz)

*REGI

*INST