RÅ 1994 not 397

Not 397. Överklagande av Fresiagarage Ekonomisk Förening

ang. rätt till besvär i särskild ordning över taxering till

statlig inkomstskatt samt ansökan om återställande av

försutten tid och resning. - Föreningen taxerades vid den

årliga taxeringen 1988 till statlig fastighetsskatt med ett

underlag om 480 000 kr. Skattesatsen utgjorde 2,5 procent.

Föreningen överklagade. - Länsrätten i Stockholms län

(1991-01-25, Floren) tog inte upp besvären till prövning, eftersom de hade kommit in för sent och de inte heller kunde prövas i särskild ordning enligt 100 §

taxeringslagen. Föreningen överklagade beslutet till

kammarrätten. - Kammarrätten i Stockholm (1991-06-26,

Fischerström, Stegard, Pernold) avslog besvären. - Hos

Regeringsrätten yrkade föreningen att Regeringsrätten

skulle medge föreningen rätt att anföra besvär i särskild

ordning och att skattesatsen för fastighetsskatten

bestämdes till 1,4 procent. I andra hand ansökte föreningen

om återställande av försutten besvärstid alternativt

resning. Till stöd för yrkandena anförde föreningen i

huvudsak följande. För föreningen hade vid taxering till

fastighetsskatt åren 1986, 1987 och 1989 bestämts en

skattesats av 1,4 procent. I samband med den då sittande

styrelsens gradvisa upplösning, dels genom dåvarande

kassörens frånfälle och dels genom dåvarande ordförandens

hastiga avflyttning från föreningen, fick den nu sittande

styrelsen, vald i april 1989, ett icke fullgott

överlämnande från den föregående styrelsen. En

underrättelse daterad den 12 juni 1989 styrkte styrelsen i

dess uppfattning att föreningen även efter 1987 skulle

beskattas efter 1,4 procent. - Riksskatteverket avstyrkte

- för den händelse att Regeringsrätten skulle meddela

prövningstillstånd - att kammarrättens beslut ändrades.

Verket hemställde vidare att ansökan om återställande av

försutten tid alternativt resning skulle avslås. -

Regeringsrätten (1994-06-13, Björne, Wadell, Ragnemalm):

Domslut

Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten

finner att prövningstillstånd inte bör meddelas i anledning

av överklagandet och att skäl saknas att återställa den

försuttna besvärstiden. - Av utredningen i målet framgår

emellertid inte annat än att föreningen på grund av

taxering till statlig fastighetsskatt år 1988 bör påföras

skatt enligt samma grunder som tillämpats avseende

taxeringarna år 1986, 1987 och 1989, vilket innebär att

skattesatsen bör vara 1,4 procent. Fastighetsskatten, som

beräknats efter en skattesats av 2,5 procent, har därför

blivit för hög. Rättelse bör ske genom resning. -

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd och avslår ansökningen om återställande av försutten tid. - Regeringsrätten beviljar resning och bestämmer att fastighetsskatten för föreningen på grund av taxering år 1988 skall utgå efter en skattesats av 1,4 procent på ett underlag av 480 000 kr. (fd III

1994-05-25, Clementz)

*REGI

*INST