RÅ 1994 not 399

Not 399. Ansökan av Elisabeth E. och hennes fyra barn om

resning i ärende om uppehållstillstånd m.m. - Statens

Invandrarverk

Invandrarverk beslutade den 31 mars 1993 att avslå en

ansökning från sökandena om uppehållstillstånd m.m. samt

avvisade dem enligt 4 kap. 1 § första stycket 2

utlänningslagen (1989:529) med förbud att inom viss tid

återvända till Sverige utan tillstånd av verket samt

förordnade vidare bl.a. att verkställighet skulle ske till

hemlandet. I beslut den 18 mars 1994 avslog

Utlänningsnämnden sökandenas överklagande av verkets

beslut. - Sökandena ansökte om resning i det av

Utlänningsnämnden avgjorda ärendet och yrkade även att

vidare verkställighetsåtgärder skulle inhiberas. - Till

stöd för ansökningen anfördes i huvudsak följande.

Utlänningsnämnden hade felaktigt gjort gällande att

Elizabeth E. inte hade den juridiska vårdnaden om sin i

Sverige bosatte son Mario. Som framgick av ingivna

personhandlingar var det tvärtom så att hon hela tiden haft

den juridiska vårdnaden om Mario och därmed det

övergripande ansvaret för denne. Det var i egenskap av

vårdnadshavare som Elizabeth E. tillät Mario att följa med

mormodern tillfälligt till Sverige år 1987. Meningen med

detta var inte att den faktiska vårdnaden permanent skulle

överföras på mormodern. Vidare förelåg en rad

missuppfattningar och feltolkningar till grund för bl.a.

Utlänningsnämndens beslut. Till skillnad mot vad som

framkommit tidigare, hade Elizabeth E. och Mario

stadigvarande sammanlevt under längre perioder i Chile.

Vidare hade hon tidigare tryckt på önskemålet att vilja

återförenas med familjen utan att det klart framgått att

huvudskälet varit sonen Mario. Av utlänningslagen framgick

att uppehållstillstånd skulle beviljas i anknytningsfall.

Denna lag hade inte tillämpats av Utlänningsnämnden. Den

rättstillämpning som låg till grund för nämndens beslut

stred därför uppenbart mot lagen. Efter Utlänningsnämndens

beslut hade nya ansökningar ingivits till Invandrarverket

på grund av ytterligare händelser där bl.a. Barn- och

ungdomspsykiatriska mottagningen i Norrköping varit

inblandad. Dessa händelser påvisade ytterligare allvaret i

förevarande ärende. - I en till Regeringsrätten ingiven

kostnadsräkning yrkade Claes Rytzner ersättning för sitt i

målet i Regeringsrätten nedlagda arbete som offentligt

biträde enligt rättshjälpslagen för Elizabeth E. och hennes

fyra barn. - Regeringsrätten (1994-06-14, M. Sjöberg,

Werner, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Sökandena har inte visat att det föreligger skäl för

resning. - Den rättshjälp som Statens Invandrarverk

beviljat Elizabeth E. och hennes fyra barn omfattar inte

ansökningen om resning. Claes Rytzners ersättningsyrkande i

Regeringsrätten kan därför inte bifallas (jfr RÅ 1990

ref. 86). - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår resningsansökningen ävensom Claes Rytzners yrkande om ersättning. (fd I 1994-06-07, Grip)

*REGI

*INST