RÅ 1994 not 402

Not 402. Överklagande av Anders J. ang. rätt att ta del av

allmän handling. - Anders J. begärde hos Statens

invandrarverk att få ta del av vissa uppgifter i ett ärende

om verkställighet av regeringens avvisningsbeslut avseende

Alexander P. - Statens invandrarverk (1994-01-24, Dahl): Polismyndigheten i Katrineholm har handlagt frågan om verkställighet av regeringens avvisningsbeslut gällande Alexander P. Invandrarverket har därvid erhållit vissa uppgifter från verkställande polismyndighet. -

Polismyndighetens promemoria innehåller uppgifter som angår

Sveriges förbindelser med annan stat eller i övrigt rör

denna. Eftersom det kan antas att det stör Sveriges

mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar

landet om uppgifterna röjs, gäller sekretess för

uppgifterna enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100).

Invandrarverket beslutar emellertid enligt 14 kap. 5 § och

10 § första stycket sekretesslagen att Anders J. skall få

ta del av handlingen med följande förbehåll: 1. Uppgifterna

i handlingen får inte i vidare omfattning än vad som

framgår av 14 kap. 10 § andra stycket sekretesslagen lämnas

till annan. Anders J. förbjuds att lämna handlingen eller

uppgift ur handlingen vidare för publicering eller själv

publicera handlingen eller uppgift ur handlingen. Anders J.

skall förvara handlingen på sådant sätt att inte någon

annan kan ta del av den. 2. Fotokopia, avskrift eller annat

mångfaldigande av handlingen får inte göras. - Överträdelse

av ovanstående förbehåll är straffbelagt i 20 kap. 3 §

brottsbalken med böter eller fängelse i högst ett år. - I

kammarrätten yrkade Anders J. att de förbehåll som

Invandrarverket uppställt för utlämnande av aktuell

handling - förbud mot publicering m.m. - skulle undanröjas.

Han anförde att en publicering av uppgifterna inte kunde

antas störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser samt att

hans syfte med en sådan var att visa hur en enskild person

"hanteras" av svenska myndigheter. - Kammarrätten i

Jönköping (1994-03-22, Alkman, Strokirch, Berg):

Uppgifterna i handlingen rör annan stat och det måste antas

att ett röjande av uppgifterna skulle störa Sveriges

förbindelser med annan stat. Hinder mot utlämnande av

handlingen föreligger därmed enligt 2 kap. 1 § andra

stycket sekretesslagen (1980:100). - Anders J. har fått del

av handlingen enligt 14 kap. 5 § sekretesslagen. Hans

intresse av att få lämna uppgifterna vidare kan inte anses

ha den styrka att det allmänna intresset av de enligt

14 kap. 10 § samma lag uppställda förbehållen bör få vika.

- Kammarrätten avslår överklagandet. - I överklagandet

fullföljde Anders J. i första hand sin talan. I andra hand

yrkade han att handlingen skulle lämnas ut utan förbehåll

men med de involverade tjänstemännen avidentifierade. -

Regeringsrätten (1994-06-14, Wahlgren, Brink, Dahlman,

Berglöf, B. Sjöberg) fastställde kammarrättens dom. (fd II 1994-06-01, Liljeros)

*REGI

*INST