RÅ 1994 not 404

Not 404. Överklagande av X och Y av förhandsbesked ang.

inkomstskatt. - I en skrivelse till Skatterättsnämnden

anförde X och Y följande: Undertecknade makar kommer från

och med den 1 juli 1993 att bedriva näringsverksamhet i

handelsbolag (fortsättningsvis kallad HB1). Handelsbolagets

första räkenskapsår kommer att omfatta tiden 1/7 1993 -

31/12 1994. Verksamheten kommer att avse import och

försäljning av tuggummi m.m. Vi kommer att arbeta aktivt i

handelsbolaget. Under 1994 har vi för avsikt att sälja våra

andelar i bolaget. Köpare kommer att vara ett av oss bildat

handelsbolag (fortsättningsvis kallad HB2) vars enda

tillgång kommer att vara andelarna i HB1. HB2 kommer i

övrigt inte att bedriva någon verksamhet. Som alternativ

kan HB1 också köpas av ett av oss ägt handelsbolag (HB3)

vars verksamhet består av uthyrning av bostadsrätter. Vi

kommer inte att vara verksamma i HB2 och HB3.

Köpeskillingen vid vår försäljning av andelen i HB1 till

HB2 eller HB3 kommer att bestämmas så att någon

skattekonsekvens inte uppkommer. Nämnden får förutsätta att

marknadspriset avsevärt överstiger denna köpeskilling. -

Transaktionen aktualiserar flera frågor som är av synnerlig

vikt för oss och med anledning av detta begär vi

förhandsbesked om följande. - 1. Enligt bestämmelserna i

lagen (1992:1643) om särskilda regler för beskattning av

inkomst från handelsbolag i vissa fall skall en eventuell

vinst vid en avyttring beskattas som inkomst av

näringsverksamhet. Betyder detta att vår försäljning av

andelarna i HB1 kan bli föremål för uttagsbeskattning. -

2. Om svaret på fråga 1 är nej uppkommer frågan om en

senare försäljning av andelarna i HB2 eller HB3 enbart

kommer att beskattas enligt bestämmelserna i lagen om

statlig inkomstskatt? Nämnden får förutsätta att en

avyttring av dessa andelar äger rum innan HB1 blir

likvidationspliktigt till följd av bestämmelsen i 28 §

lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. - 3. Är

svaret på fråga 2 beroende av om det är andelarna i HB2

eller HB3 som avyttras vill vi ha besked om HB2

skatterättsligt accepteras som ett handelsbolag trots att

bolagets enda verksamhet är innehav och förvaltning av

andelar i ett annat handelsbolag. - Skatterättsnämnden

(1994-02-25, Sandström, Nordling, Wingren, Colver,

Johansson, Nord, Rosen, Virin): Fråga 1. Sökandenas

avyttringar av andelarna i HB1 föranleder ingen

uttagsbeskattning. - Fråga 2. Lagen (1992:1643) om

särskilda regler för beskattning av inkomst från

handelsbolag i vissa fall (särskilda lagen) är tillämplig

på sökandenas avyttringar av andelar i det handelsbolag som

förvärvat andelarna i HB1. - Motivering. -

Fråga 1. Uttagsbeskattning enligt punkt 1 fjärde stycket första meningen av anvisningarna till 22 §

kommunalskattelagen (1928:370), KL, förutsätter att den

ifrågavarande tillgången tillhört en förvärvskälla i

inkomstslaget näringsverksamhet. Andelarna i HB1 tillhör

inte någon sådan förvärvskälla (jfr 9 § sista meningen

lagen /1993:1536/ om räntefördelning vid beskattning). Vad

nu sagts gäller även om löpande inkomst från HB1 och intäkt

vid en eventuell avyttring av andelar i HB1 skall beskattas

som intäkt av näringsverksamhet. - Fråga 2. En fysisk person som avyttrat en andel i ett handelsbolag kan bli beskattad enligt den särskilda lagen "om verksamheten i

handelsbolaget för överlåtaren avsett aktiv

näringsverksamhet under det räkenskapsår då överlåtelsen

skedde" (huvudregeln; regeln har som en följd av den

ändrade förvärvskälleindelningen ändrats med verkan fr.o.m.

1995 års taxering). Den särskilda lagen är vidare

tillämplig bl.a. om den som avyttrat andelen "bedrivit

verksamhet i handelsbolaget genom en juridisk person"

(genomsynsregeln). - Enligt förutsättningarna i ärendet är

sökandena verksamma i HB1 men inte i det handelsbolag som

förvärvat andelarna i HB1 (ägarhandelsbolaget). Frågan

gäller om den särskilda lagen är tillämplig när sökandena

avyttrar sina andelar i ägarhandelsbolaget (utgångspunkten

för frågan är att avyttringarna inte sker till fysisk

person bosatt i Sverige eller till svenskt dödsbo). -

Enligt 18 § andra stycket KL skall all inkomst av

näringsverksamhet som bedrivs av ett handelsbolag hos

andelsägaren hänföras till en och samma förvärvskälla (här

bortses från självständig näringsverksamhet i utlandet).

För var och en av sökandena skall därför inkomsten från

ägarhandelsbolaget hänföras till samma förvärvskälla

oavsett i vad mån denna inkomst härrör från

ägarhandelsbolaget direkt eller från HB1. Inkomsten skall

beskattas som inkomst av aktiv näringsverksamhet om den

skattskyldige arbetat i verksamheten i icke oväsentlig

omfattning (jfr 11 kap. 3 § lagen /1962:381/ om allmän

försäkring). - Sökandena har uppgett att de kommer att

"arbeta aktivt" i HB1. Det får därför förutsättas att deras

inkomster från ägarhandelsbolaget - även i det fallet att

dessa inkomster delvis härrör från av ägarhandelsbolaget

uthyrda bostadsrätter - kommer att beskattas som inkomst av

aktiv näringsverksamhet. Eftersom verksamheten i

ägarhandelsbolaget för sökandena avser aktiv

näringsverksamhet är huvudregeln tillämplig och någon

prövning mot genomsynsregeln erfordras inte. - Med hänsyn

till att utgångspunkten för nämndens prövning är att

skattereglerna för handelsbolag är tillämpliga på de

ifrågavarande bolagen förfaller fråga 3. - Hos

Regeringsrätten överklagade X och Y Skatterättsnämndens

beslut och yrkade att lagen (1992:1643) om särskilda regler

för beskattning av inkomst från handelsbolag i vissa fall

skulle förklaras vara icke tillämplig om de avyttrade

andelar i det handelsbolag som förvärvat andelarna i HB1. -

Riksskatteverket bestred ändringsyrkandet. -

Regeringsrätten (1994-06-15, M. Sjöberg, Voss, von Bahr,

Swartling, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens

avgörande. På de skäl som Skatterättsnämnden anfört och med beaktande även av bestämmelserna i 18 § tredje stycket

kommunalskattelagen (1928:370) finner Regeringsrätten att

lagen om särskilda regler för beskattning av inkomst från

handelsbolag i vissa fall är tillämplig vid en avyttring av

andelar i det handelsbolag som förvärvat andelarna i HB1. -

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det överklagats. - Regeringsrätten förordnar att sekretessen enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen skall bestå utom i fråga om det som står under rubriken Regeringsrättens avgörande. (fd I 1994-05-31, Wahling Bexhed)

*REGI

*INST