RÅ 1994 not 405

Not 405. Överklagande av Universitetet i Linköping ang.

avskiljande från högskoleutbildning. - Sedan Rektor för

universitetet i Linköping i anmälan den 24 augusti 1992

hemställt att Högskolans avskiljandenämnd skulle avskilja

Jon E. meddelade nämnden (1993-12-01) följande beslut. -

Jon E. läkarundersöktes i september 1993. Av läkarintyget

framgår visserligen att överläkare Lars Nordgren inte

funnit belägg för att Jon E. lider av allvarlig eller grav

psykisk störning. De uppgifter angående Jon E. som

framkommit efter läkarutlåtandet har emellertid föranlett

Lars Nordgren att modifiera sitt utlåtande. Nämndens

begäran att genom en ytterligare läkarundersökning belysa

frågan om psykisk störning har inte hörsammats av Jon E.

Nämnden måste därför avgöra ärendet på befintligt material.

- På grund av vad som framkommit i ärendet anser nämnden,

trots bristen på den läkarundersökning som nämnden beslutat

om, att Jon E. lider av psykisk störning. - Fråga är då om

det kan antas att Jon E. på grund härav kan komma att skada

annan person under sin utbildning. Av handlingarna framgår,

att Jon E. har stora brister i sin kommunikationsförmåga.

Han har vid flera tillfällen underkänts i praktikmoment

såväl i lärarutbildning som i läkarutbildning. Jon E. har

också avråtts från att fortsätta sina studier inom

lärar- resp. läkarutbildningen på grund av de svårigheter

som uppstått i klassrumssituationer resp. i

patientsituationer. I patientsituationer tar sig detta

bl.a. uttryck i svårigheter att förstå och respektera de

behov som en patient kan ha och även i svårigheter att ge

vederhäftig information. Det senare kan leda till oro och

ångest hos patienter. På grund av vad som anförts anser

nämnden att det föreligger en påtaglig risk att Jon E. kan

skada annan person under de praktiska delarna av sin

utbildning. - Högskolans avskiljandenämnd beslutar därför

att avskilja Jon E. från den pågående utbildningen vid

universitetet i Linköping. - Vidare förordnas att Jon E.

inte får antas till annan högskoleutbildning inom

vårdsektorn. - Beslutet skall gälla omedelbart. - I

kammarrätten yrkade Jon E. att beslutet att avskilja honom

från den pågående utbildningen och att han inte fick antas

till annan högskoleutbildning inom vårdsektorn skulle

upphävas. Han anförde bl.a. Det vitsordades att han hade en

udda personlighet som något förstärkts av en lättare

hörselskada i kombination med en annan kulturell bakgrund.

Det kunde vidare vitsordas att han hade haft vissa problem

i tidigare utbildningar. Han hade utbildat sig till lärare

och undervisat som sådan i matematik vid en gymnasieskola i

Eslöv under höstterminen 1993. Även om han där haft vissa

pedagogiska problem fanns det inget som tydde på att han

skulle lida av psykisk störning. Att han inte led av

psykisk störning bekräftades också av överläkare Lars

Nordgrens intyg. Jon E:s ombud hade också varit i kontakt

med Lars Nordgren som då spontant uttalat att han inte hade

modifierat sitt intyg utan fortfarande stod för innehållet

i detta. - Kammarrätten i Stockholm (1994-02-07, Regner,

Belfrage, Landelius): Enligt 4 kap. 6 § högskolelagen får en student avskiljas från högskoleutbildning bl.a. om han lider av psykisk störning och det till följd härav bedöms föreligga en påtaglig risk att han kan komma att skada annan person under utbildningen. - Kammarrätten finner att det läkarintyg som Lars Nordgren utfärdat i september 1993 inte visar att Jon E. lider av psykisk störning. Inte heller vad som i övrigt framkommit genom utredningen i målet ger tillräckligt stöd för ett sådant konstaterande. Grund för att avskilja Jon E. från den pågående utbildningen föreligger därför inte. Vid sådant förhållande finns inte heller förutsättningar att förordna att han inte får antas till annan högskoleutbildning inom vårdsektorn. - Kammarrätten upphäver Högskolans avskiljandenämnds beslut. - Hos Regeringsrätten yrkade universitetet att Högskolans avskiljandenämnds beslut skulle fastställas. - Regeringsrätten (1994-06-15, M. Sjöberg, Voss, von Bahr, Swartling, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 4 kap. 7 § andra stycket högskolelagen (1992:1434) får Högskolans avskiljandenämnds beslut i avskiljandefrågor överklagas till kammarrätt av studenten. Bestämmelsen får anses innebära att beslut i en sådan fråga

inte får överklagas av anmälande universitet eller

högskola. Universitetet är därför inte behörigt att föra

talan mot kammarrättens dom. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 1994-05-31, Holmström)

*REGI

*INST