RÅ 1994 not 408

Not 408. Överklagande av V.A.G. Sverige AB ang.

försäljningsskatt på motorfordon. - Riksskatteverket

(1990-12-04) beslutade ålägga bolaget försäljningsskatt på motorfordon, skattetillägg och ränta med vissa belopp. - I besvär hos kammarrätten yrkade bolaget att

försäljningsskatten på de ifrågavarande bilarna skulle

bestämmas enligt den lägre skattesats som gällde före den

15 juni 1987. Vidare yrkade bolaget att skattetillägg och

ränta skulle undanröjas. Bolaget hemställde också om att

kammarrätten skulle pröva den rättsliga valören hos

Riksförsäkringsverkets uttalanden (RSV Ip 1984:17) och dess

förenlighet med överordnad lag. - RSV omprövade den

23 augusti 1991 de överklagade besluten av den 4 december

1990 och fann därvid inte skäl att ändra sina tidigare

beslut. RSV hade härefter överlämnat besvären till

kammarrätten - Allmänna ombudet bestred bifall till

besvären. - Kammarrätten i Stockholm (1992-12-11, Lindgren, Tenne, Bindzau): Enligt 7 § första stycket lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon inträder skattskyldighet i de fall, som nu är aktuella, när

motorfordon levereras till köpare. Motsvarande bestämmelse

fanns i den dessförinnan gällande lagen (1956:545) om

omsättningsskatt på motorfordon (2 §) och kom till genom

den lagen. I förarbetena till resp. bestämmelse kommenteras

inte närmare innebörden av leveransbeloppet. - RSV har i

RSV Ip 1984:17 (s. 3) uttalat att en vara som regel kan

anses levererad vid samma tidpunkt som den enligt köplagens

bestämmelser skall anses avlämnad. Som exempel på vad detta

innebär anför RSV bl.a. att, om en vara säljs enligt någon

av klausulerna fritt eller fritt levererad, den anses

levererad när den kommit fram till mottagningsorten. -

Bolaget har i huvudsak anfört följande. De aktuella

fordonen registreras på viss återförsäljare vilket innebär

att viss bil därmed effektivt avskiljs för viss

återförsäljare. Samtliga aktuella fordon fanns i lager vid

köpetillfället. Den av oss använda leveransklausulen "ex

works" har konkret ekonomisk betydelse på det sättet att

den anger vem av säljare och köpare som skall betala för

frakt och försäkring. Leveransvillkoret innebär att

leverans har skett vid avtalstillfället eftersom bilarna då

fanns i vårt lager. Vi tillämpar den angivna klausulen så,

att köparen betalar frakt och försäkring från våra

hamnlager i Halmstad och Södertälje. Vi avtalar om

transportör för köparens räkning. Parternas faktiska

tillämpning av avtalet kompletterar på detta sätt

avtalstexten. Köparen kan förfoga över bilarna på

leveransplatsen. Det är givetvis bara i det fall transport

behövs som transport ordnas. RSV har inte visat att

förutsättningar för påförande av skattetillägg föreligger.

Omständigheterna vid höjningen av skattesatsen är

tillräcklig grund för befrielse från skattetillägg.

Höjningen skedde med kort varsel och mitt i en

redovisningsperiod. - Allmänna ombudet delade RSV:s

uppfattning att det var fråga om ett platsköp och instämde

i vad RSV i övrigt anfört till grund för

omprövningsbeslutet. - Kammarrätten gjorde följande

bedömning. - RSV har uttalat att ett motorfordon i nu

förevarande sammanhang i regel bör anses levererat - och

därmed skattskyldigheten inträdd - när fordonet enligt

köplagens bestämmelser skall anses avlämnat. RSV Ip 1984:17

har utfärdats med stöd av 2 kap. 7 § lagen (1984:151) om

punktskatter och prisregleringsavgifter, 25 § och 26 §

förordningen (1984:247) om punktskatter och

prisregleringsavgifter och 3 § förordningen (1970:752) med

instruktion för RSV. Enligt kammarrättens mening kan detta

uttalande inte anses stå i strid med överordnad

författning, utan bör istället uppfattas som ett sådant

vägledande uttalande för en enhetlig rättstillämpning som

det enligt 3 § förordningen (1970:752) med instruktion för

RSV ålegat verkat att meddela. Vad bolaget anfört i

överklagandet utgör enligt kammarrättens mening inte skäl

att frångå vad RSV uttalat. Att kontrahenterna givit sitt

avtal ett annat innehåll i fråga om när godset skall anses

avlämnat än vad som skulle ha följt av köplagen påverkar

inte denna bedömning. - Kammarrätten finner att fordonen i

förevarande fall inte kan anses avlämnade förrän köparna

fått ut bilarna från de av bolaget disponerade

uppställningsplatserna. Först då har leverans skett och

skattskyldigheten inträtt. Bolagets besvär kan därför inte

bifallas. - Genom att inte redovisa försäljningsskatt

enligt den skattesats som gällde vid leveranstillfällena

har bolaget lämnat sådan oriktig uppgift att skattetillägg

enligt 7 kap. 1 § lagen (1984:151) om punktskatter och

prisregleringsavgifter skall påföras. Skäl till eftergift

av skattetilläggen föreligger inte. - Enligt 5 kap. 12 §

nämnda lag skall ränta utgå på skatt som fastställts genom

omprövningsbeslut. Skäl att frångå RSV:s beslut i denna del

har inte framkommit. I övrigt saknas lagliga

förutsättningar att medge befrielse från påförd ränta. -

Kammarrätten lämnar besvären utan bifall. - Hos

Regeringsrätten yrkade bolaget att Regeringsrätten, med

undanröjande av kammarrättens dom skulle besluta bifalla

bolagets i kammarrätten förda talan. - Riksskatteverket

avstyrkte bifall till överklagandet. - Regeringsrätten

(1994-06-15, M. Sjöberg, Voss, von Bahr, Swartling,

Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 5 § 2 lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon (LFM) framgår att en registrerad importör är skattskyldig för skattepliktigt fordon som han för in i landet. Enligt 7 § första stycket LFM inträder i sådant fall skattskyldigheten när motorfordon levereras till köpare eller tas ut från rörelse utan samband med försäljning. - Målet gäller i första hand vid vilken tidpunkt bolaget skall anses ha levererat de aktuella bilarna till sina återförsäljare. Bolaget hävdar att köprättens avlämnandebegrepp i princip överensstämmer med begreppet leverans i LFM och därmed också är avgörande för när skattskyldigheten inträder. Enligt bolaget skall avlämnandet anses ha skett den dag då bolaget överlåtit bilarna till återförsäljarna, dvs. före den 15 juni 1987. - Regeringsrätten delar bolagets uppfattning att det avlämnandebegrepp som gällde inom den dåvarande köprättsliga lagstiftningen bör ligga till grund för bedömningen av om leverans skett enligt 7 § LFM. Vid

denna bedömning måste dock hänsyn tas inte bara till vad

säljare och köpare avtalat utan också till parternas

faktiska handlande och omständigheterna i övrigt. För att

ett avlämnande i ett fall som det förevarande skall anses

ha ägt rum erfordras enligt Regeringsrättens uppfattning

att fordonen omhändertagits av köparen eller sådana

åtgärder vidtagits att köparen utan medverkan från

importörens sida haft rätt och möjlighet att omhänderta

dessa. - Utredningen i målet ger inte vid handen att något

avlämnande i den nu beskrivna meningen ägt rum före den

15 juni 1987 såvitt avser de aktuella bilarna. Bolagets

yrkande om nedsättning av försäljningsskatten kan vid

sådant förhållande inte bifallas. - Regeringsrätten delar

kammarrättens bedömning i fråga om skattetillägg och ränta.

- Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer det slut kammarrättens dom innehåller. (fd I 1994-06-01, Hallner)

*REGI

*INST