Upphävd författning

Lag (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1978-02-23
Ändring införd
SFS 1978:69 i lydelse enligt SFS 1998:290
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Till staten skall enligt denna lag erläggas försäljningsskatt på motorfordon. Lag (1994:1789).

2 §  Beteckningar som används i denna lag har samma betydelse som i fordonskungörelsen (1972:595) och i bilregisterkungörelsen (1972:599).

[S2]I fråga om fordon, som är inrättat för drift med elektricitet från batterier, skall vid beräkning av tjänstevikten avdrag göras för vikten av batterierna och de särskilda anordningar som fogar samman battericellerna. Lag (1998:290).

3 § har upphävts genom lag (1994:1789).

Skatteplikt

Skattskyldighet

5 §  Skattskyldig är

 1. tillverkaren, för skattepliktigt motorfordon som yrkesmässigt tillverkas inom landet,
 2. importör som har registrerats enligt 6 § andra stycket, för skattepliktigt motorfordon som förs in till landet,
 3. ägaren, för skattepliktigt motorfordon som tillverkas inom landet av annan tillverkare än som avses i 1, för skattepliktigt motorfordon som förs in i landet på annat sätt än som avses i 2, för fordon som efter ändring har blivit skattepliktigt, och för motorfordon som från att ha använts på sådant sätt att motorfordonet varit undantaget från registrering i bilregistret i stället används så att det blir registreringspliktigt. Lag (1994:1789).

6 §  Tillverkare som avses i 5 § 1 skall vara registrerad som skattskyldig hos beskattningsmyndigheten (registrerad tillverkare).

[S2]Importör som inför skattepliktiga motorfordon för yrkesmässig försäljning till återförsäljare kan, om verksamheten är av större omfattning registreras som skattskyldig hos beskattningsmyndigheten (registrerad importör). Lag (1994:1789).

7 §  Skattskyldigheten inträder när fordonet första gången införs i bilregistret eller, om fordonet samtidigt avställts, då avställningen upphör.

[S2]För icke skattepliktiga fordon som ändras till skattepliktiga fordon inträder skattskyldighet när fordonet tas upp i bilregistret som fordon av skattepliktigt slag, eller om det samtidigt avställs, då avställningen upphör. Lag (1994:1789).

Skattesats

8 §  Skatten tas ut, för buss med en totalvikt av högst 3 500 kilogram och för lastbil med skåpkarosseri och en totalvikt av högst 3 500 kilogram med 6 kronor 47 öre per kilogram tjänstevikt samt för annan lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kilogram med 4 043 kronor. Skatten beräknas till helt tiotal kronor så att överskjutande krontal bortfaller.

[S2]Skatten tas ut för motorcykel med 1 354 kronor om tjänstevikten inte överstiger 75 kilogram, med 1 779 kronor om tjänstevikten är högre men inte överstiger 160 kilogram, med 2 729 kronor om tjänstevikten är högre än 160 kilogram men inte överstiger 210 kilogram, samt i annat fall med 4 528 kronor.

[S3]Skatten tas inte ut för lastbilar och bussar som är inrättade för drift med elektricitet från batterier i fordonet om skattskyldigheten inträder under perioden den 1 oktober 1998- den 31 december 2000. Lag (1998:290).

8 a §  För fordon som anges i 8 § tas skatten för år 1998 ut med de i den paragrafen angivna beloppen. För tiden efter utgången av år 1998 skall skatten på de fordon som anges i 8 § tas ut med de i paragrafen angivna beloppen, omräknade enligt andra stycket.

[S2]För kalenderåret 1999 och efterföljande kalenderår skall skatten tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 8 § angivna skattebeloppen, multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan prisläget i oktober månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i oktober 1997.

[S3]Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Beloppen avrundas till hela kronor och ören. Lag (1998:290).

Beslut om skatt, m. m.

9 §  Försäljningsskatt beslutas genom automatisk databehandling på grundval av uppgifter i bilregistret.

[S2]Skatten skall för skattskyldig som avses i 5 §1 och 2 betalas senast inom en månad efter utgången av den månad skattskyldigheten inträder och för skattskyldig som avses i 5 § 3 senast tre veckor efter skattskyldighetens inträde.

[S3]Regeringen föreskriver vilken myndighet som svarar för beslut om skatt enligt första stycket. Lag (1994:1789).

10 § har upphävts genom lag (1984:159).
11 § har upphävts genom lag (1986:260).

Återbetalning av skatt, m.m.

12 §  Den skattskyldige kan återfå skatt som han betalat för ett motorfordon vars försäljning har förorsakat den skattskyldige förlust på grund av bristande betalning från köpare som är yrkesmässig återförsäljare av motorfordon.

[S2]Återbetalning av skatt kan endast göras med belopp som svarar mot så stor del av skatten som förlusten visas utgöra av fordonets försäljningspris.

[S3]Fråga om återbetalning prövas av beskattningsmyndigheten på ansökan av den skattskyldige. Lag (1994:1789).

13 §  Kompensation för betald försäljningsskatt kan erhållas, om fordonet förvärvats av

 1. utländsk beskickning eller karriärkonsulat i Sverige eller sådan internationell organisation som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall,
 2. medlemmar av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i Sverige och karriärkonsuler vid utländska konsulat i Sverige, under förutsättning att de inte är svenska medborgare eller stadigvarande bosatta här i landet.

[S2]Kompensation kan även erhållas för försäljningsskatt om fordonet förvärvats av en medlemsstats ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige och personal hos sådan organisation, om Sverige har träffat överenskommelse om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, eller om Sverige träffat sådan överenskommelse som avses i 10 kap. 7 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200).

[S3]Beskattningsmyndigheten prövar frågor om kompensation för betald försäljningsskatt.

[S4]Kompensation skall återbetalas om fordonet inom två år från förvärvet överlåts till någon som inte omfattas av reglerna för kompensation. Vad som nu sagts gäller inte, om fordonet överlåts på grund av att ägaren avlidit och inte heller, om fordonet överlåts på grund av att ägaren fått förflyttning från Sverige, om denne innehaft fordonet minst sex månader. Lag (1996:1321).

14 § har upphävts genom lag (1988:357).

Särskilda bestämmelser

15 §  Beskattningsmyndigheten får medge befrielse helt eller delvis från skyldighet att erlägga skatt för motorfordon som efter ändring har blivit skattepliktigt, om skattskyldigheten inträder senare än tre år efter det att fordonet första gången fördes in i bilregistret och försäljningsskatten kan anses oskäligt stor i förhållande till fordonets värde. Lag (1993:471).

16 §  Beskattningsmyndigheten får medge befrielse från skyldighet att betala försäljningsskatt för fordon som

 1. ägs av någon som flyttar in till Sverige utan att förut ha haft hemvist här, eller som återvänder hit efter att ha vistats utomlands under minst ett år,
 2. prövas inte överstiga ägarens eller hans hushålls behov, och
 3. under minst ett år innan ägaren flyttat in eller återvänt till Sverige har tillhört honom och därvid begagnats i utlandet av honom eller medlem av hans hushåll.

[S2]Om ägaren, inom tre år innan han flyttar in eller återvänder hit, har befriats från försäljningsskatt för ett annat fordon av motsvarande slag på sätt som här avses skall befrielse enligt första stycket inte medges. Lag (1994:1789).

16 a §  Om fordon, för vilket befrielse från försäljningsskatt har medgivits enligt 16 §, överlåts tidigare än ett år efter den tidpunkt som anges i 7 § första stycket, skall den som har medgivits skattebefrielse utan dröjsmål anmäla detta till beskattningsmyndigheten och betala försäljningsskatten i enlighet med beskattningsmyndighetens beslut. Lag (1994:1789).

18 §  Om skattskyldighet föreligger enligt 5 § 3, får fordonet inte användas, om försäljningsskatten inte har betalats inom den tid som har bestämts enligt denna lag och anstånd med betalningen inte har lämnats.

[S2]Om det finns särskilda skäl får beskattningsmyndigheten medge att ett visst fordon får användas utan hinder av första stycket.

[S3]Om ett fordon används i strid mot första stycket döms ägaren till penningböter.

[S4]Om ägaren visar att han gjort vad som kan begäras av honom för att hindra att fordonet användes, är han fri från ansvar.

[S5]Bestämmelsen i tredje stycket gäller även föraren, om han kände till att fordonet inte fick användas. Detta gäller dock inte när fordonet provkörs vid besiktning eller inspektion enligt 35 § fordonskungörelsen (1972:595). Lag (1994:1789).

19 §  Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:159).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1978 då lagen (1956:545) om omsättningsskatt på motorfordon skall upphöra att gälla.
  I samband med ikraftträdandet iakttages följande.
  1. Utan hinder av 4 § utgår försäljningsskatt när fordon som enligt den upphävda lagen ej har varit skattepliktigt, efter ändring tages upp i bilregistret efter utgången av mars månad 1978 som fordon av sådant slag som enligt den nya lagen är skattepliktigt.
  Förarbeten
  Prop. 1977/78:78

Lag (1979:279) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

Lag (1981:255) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

Lag (1981:1031) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

Lag (1983:969)om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

Lag (1984:159) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:71
  Omfattning
  upph. 10 §; ändr. 3, 9, 16 §§, rubr. närmast före 9 §; ny 19 §; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1985:495) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

Lag (1986:260) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:145
  Omfattning
  upph. 11 §; ändr. 4, 8, 16 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1987:400) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

Lag (1987:1241) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:42
  Omfattning
  ändr. 3, 12, 16 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:357) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1988.
  2. Den upphävda 13 § gäller fortfarande i fråga om beslut om skattebefrielse enligt 40 § första stycket vägtrafikskattelagen (1973:601) i detta lagrums lydelse före den 1 oktober 1988.
  3. Den upphävda 14 § gäller fortfarande i fråga om beslut som har meddelats enligt den upphävda 13 §.
  4. Äldre föreskrifter i 17 § gäller fortfarande i fråga om beslut som har meddelats enligt den upphävda 13 §.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:99
  Omfattning
  upph. 13, 14 §§; ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1988-10-01

Lag (1989:196) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:107
  Omfattning
  ändr. 2, 4, 8, 12 §§
  Ikraftträder
  1989-06-01

Lag (1989:1031) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:50
  Omfattning
  ändr. 4, 8 §§
  Ikraftträder
  1990-01-01

Lag (1991:161) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

Lag (1991:608) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.
  2. För fordon med en totalvikt av högst 3 500 kilogram som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1992 eller tidigare års modell tillämpas de äldre bestämmelserna till och med utgången av december 1992.
  3. För fordon med en totalvikt överstigande 3 500 kilogram som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1994 eller tidigare års modell tillämpas de äldre bestämmelserna till och med utgången av mars 1994.
  4. Vid tillämpning av 8 § i dess nya lydelse skall fordon som vid registrerings- eller typbesiktning betecknats som 1992 eller tidigare års modell anses tillhöra miljöklass 3. Lag (1993:1514).
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:156
  Omfattning
  ändr. 2, 4, 8 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:1443) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:124, Bet. 1992/93:SkU13
  Omfattning
  ändr. 5, 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1444) om ändring i lagen(1991:608) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:124, Bet. 1992/93:SkU13
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1991:608

Lag (1993:471) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut enligt 15 § som meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Överklagande av beslut meddelade av Riksskatteverket enligt 15 § skall dock ges in till Skattemyndigheten i Dalarnas län. Lag (1996:963).
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 6, 15, 17 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1993:1514) om ändring i lagen (1991:608) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:112
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1991:608

Lag (1994:1789) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
  2. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande när skattskyldigheten för ett fordon enligt dessa föreskrifter inträtt före ikraftträdandet.
  3. Äldre föreskrifter tillämpas även på sådana fordon som registrerats före ikraftträdandet, men för vilka skattskyldigheten enligt 7 § första stycket i de äldre föreskrifterna ännu inte inträtt.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:154, Prop. 1994/95:55, Bet. 1994/95:SkU5
  Omfattning
  upph. 3 §; ändr, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 9 §; nya 13, 16 a §§
  Ikraftträder
  1995-01-01

Lag (1995:915) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 2 § och 8 § tredje stycket den 1 juli 1996 och i övrigt den 1 januari 1996.
  2. För personbilar, lastbilar och bussar som är inrättade för drift med elektricitet från batterier i fordonet skall inte försäljningsskatt tas ut för tiden till och med den 31 december 1997.
  3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Lag (1995:1640).
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:439, Prop. 1994/95:203, Bet. 1994/95:SkU28
  Omfattning
  ändr. 8 §; ny 8 a §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1995:1640) om ändring i lagen (1995:915) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:131, Prop. 1995/96:6, Bet. 1995/96:JoU6
  Omfattning
  ändr. 2 §, 8 § i 1995:915, ikrafttr.best. till 1995:915

Lag (1996:537) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1996.
  2. Ändringarna i 4 § första stycket 1 och 8 § 1 träder dock i kraft den 1 augusti 1996.
  3. De nya lydelserna av 4 § första stycket 1 och 8 § 1 skall tillämpas om skattskyldighet inträtt efter den 10 juni 1996.
  4. I övrigt gäller äldre föreskrifter i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandena. Lag (1996:833).
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:244, Prop. 1995/96:175, Bet. 1995/96:JoU22
  Omfattning
  ändr. 4, 8 §§
  Ikraftträder
  1996-10-01

Lag (1996:833) om ändring i lagen (1996:537) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:307, Prop. 1995/96:222, Bet. 1995/96:FiU15
  Omfattning
  ändr. 4, 8 §§; ikrafttr.- och övergångsbest. till 1996:537

Lag (1996:963) om ändring i lagen (1993:471) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. övergångsbest. till 1993:471
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1321) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre bestämmelser gäller i fråga om förhållanden som hänför sig till tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:68, Prop. 1995/96:232, Bet. 1996/97:SkU5
  Omfattning
  ändr. 13 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1410) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:71, Prop. 1996/97:14, Bet. 1996/97:SkU8
  Omfattning
  ändr. 4, 8 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1998:290) om ändring i lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 2. Den nya lydelsen av 8 § tredje stycket tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1998.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:219, Prop. 1997/98:140, Bet. 1997/98:SkU25
Omfattning
ändr. 2, 4, 8, 8 a §§
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (2000:1326) om upphävande av lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon

Övergångsbestämmelse

Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2001. Försäljningsskatt skall dock inte tas ut om skattskyldighet inträtt efter den 19 september 2000. Lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter och lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. skall tillämpas beträffande den upphävda lagen.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:36, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:FiU1
Omfattning
upph.