RÅ 1994 not 409

Not 409. Ansökan av Ken S. om återställande av försutten

tid och resning. - Länsrätten i Kopparbergs län hade till

Regeringsrätten överlämnat en skrivelse med överklagande av

ett beslut av Vuxennämnden i Ludvika kommun, i vilken

Ken S. också begärde, att "den förvaltningsdomstol som är

behörig" dels "prövar Tanumshede kommuns beslut att ej

godta socialbidragsansökan via ombud", dels beviljar

"återställande av försutten tid enligt förvaltningslagen,

då beslutet från Tanumshede kommun ej innehöll någon

besvärshänvisning och någon sådan ej heller bifogades

beslutet". - Det i skrivelsen åsyftade beslutet utgjordes

av ett meddelande till Ken S. den 19 oktober 1993 från en

socialsekreterare "för Tanums socialnämnd". I meddelandet

- som utgjorde svar på en framställning från Ken S. den

14 oktober 1993 med begäran om ersättning för vissa

kostnader som han haft då han under några veckor våren 1993

bistod en i Tanums kommun bosatt vän - gavs beskedet, att

det inte var möjligt att ansöka om socialbidrag för annan

persons räkning. - Socialsekreteraren hade vid samtal med

föredraganden i Regeringsrätten uppgett, att meddelandet

inte utgjorde något beslut utan endast avsågs innefatta "en

upplysning". - Regeringsrätten (1994-06-15, Tottie, Bouvin, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av Ken S:s skrivelse den 14 oktober 1993 till socialkontoret i Tanums kommun framgår att han ansöker om kostnadsersättning för egen del och inte uppträder som ombud för annan person eller eljest handlar för annan persons räkning. Socialsekreterarens meddelande får mot denna bakgrund snarast anses utgöra ett led i sådan vägledning som varje myndighet enligt 4 § förvaltningslagen (1986:223) skall lämna. Något överklagbart beslut av socialnämnden i ärende om socialbidrag föreligger således inte. Därav följer att Ken S:s ansökan om återställande av försutten tid inte kan prövas. Inte heller föreligger något beslut som kan bli föremål för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd III 1994-06-01, Perselius)

*REGI

*INST