RÅ 1994 not 410

Not 410. Ansökan av Kauko T. om resning i mål om körkort. -

Länsrätten i Kalmar län lämnade i dom den 10 maj 1990 en

ansökan av allmänna ombudet om återkallelse av Kauko T:s

körkort utan bifall. Sedan allmänna ombudet fullföljt talan

mot länsrättens dom återkallade Kammarrätten i Jönköping i

dom den 18 oktober 1990 Kauko T:s körkort på grund av

synfältsdefekter på båda ögonen. Regeringsrätten beslöt den

18 mars 1991 efter besvär av Kauko T. att inte meddela

prövningstillstånd. - Kauko T. ansökte om resning samt

yrkade att Regeringsrätten skulle förordna att

kammarrättens dom tills vidare inte skulle gälla och att

han omgående skulle återfå sitt körkort. - Till stöd för

sin ansökan åberopade Kauko T. ett yttrande den 17 november

1992 av docenten och överläkaren vid S:t Eriks ögonsjukhus

Anders Hedin och ett beslut den 7 december 1992 av

Trafiksäkerhetsverket, Trafikmedicinska rådet, angående

undantag från medicinska krav för innehav av körkort. -

Allmänna ombudet tillstyrkte bifall till ansökningen och

yrkandet om omedelbart återfående av körkortet. -

Regeringsrätten (1994-06-16, M. Sjöberg, von Bahr,

Swartling, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens

avgörande. Vägverket har avgivit yttrande i målet. I

yttrandet, till vilket fogats ett av Anders Hedin den

6 april 1994 avgivet yttrande till verket, anförs bl.a. att

några säkerställda synfältsdefekter aldrig har påvisats och

att Kauko T., enligt verkets mening, vid tiden för

kammarrättens dom uppfyllde de medicinska kraven vad gäller

synfält för innehav av körkortsbehörigheten B. - Den i

resningsmålet förebringade utredningen är av sådan

beskaffenhet att frågan om återkallelse av Kauko T:s

körkort på grund av synfältsdefekter bör underkastas en

förnyad prövning. Ansökningen skall därför bifallas. Den

förnyade prövningen bör ske i kammarrätten. Regeringsrätten

finner ej skäl att undanröja kammarrättens dom eller att i

avvaktan på utgången av den nya prövningen meddela något

interimistiskt förordnande. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten beviljar resning samt överlämnar målet till

Kammarrätten i Jönköping för förnyad prövning. (fd I

1994-05-31, Falkenborn)

*REGI

*INST