RÅ 1994 not 416

Not 416. Ansökan av Lennart L. om resning i mål ang.

inkomsttaxering. - Länsrätten i Västernorrlands län

meddelade den 19 februari 1987 dom i mål ang. Lennart L:s

taxeringar 1985. Därvid fann länsrätten att Lennart L.

skulle beskattas för realisationsvinst avseende försäljning

av fastigheten Dekarsön 1:9 i Örnsköldsviks kommun med ett

visst belopp samt att han skulle medges uppskov med

beskattning av realisationsvinst avseende ett annat belopp.

- Lennart L. ansökte om resning i målet och yrkade att

rättelse skulle ske till följd av återbetald köpeskilling

från försäljningen av fastigheten Dekarsön 1:9 i

Örnsköldsviks kommun. Han anförde att vid försäljningen av

fastigheten hade en realisationsvinst uppkommit. Enligt en

dom från Örnsköldsviks tingsrätt 1 juni 1992 hade han

ålagts att betala 25 000 kr till köparna av fastigheten på

grund av dolda fel i denna och enligt ett förlikningsavtal

samma dag hade Lennart L. och hans hustru ålagts att senast

den 16 juni 1992 solidariskt utge 50 000 kr till köparna. -

Riksskatteverket tillstyrkte bifall och yttrade. Lennart L.

har år 1984 sålt den av honom och hans dåvarande hustru

gemensamt ägda fastigheten Dekarsön 1:9 i Örnsköldsvik. Med

hänsyn till det i ansökningen åberopade förlikningsavtalet

med köparna av fastigheten bör intäkten vid försäljningen

för Lennart L:s del upptas till (240 000 ./. 25 000 =)

21 000 kr. Avdrag för förvärvspris och fast belopp uppgår

enligt taxeringsnämndens beslut till 227 051 kr resp.

1 500 kr. Uppskovsbelopp avseende den år 1979 försålda

fastigheten Järved 1:320 uppgår enligt dom den 19 februari

1987 av länsrätten i Västernorrlands län till 54 459 kr.

Realisationsvinsten bör i enlighet härmed beräknas till

(215 000 ./. 227 051 ./. 1 500 + 54 459 =) 40 908 kr mot av

länsrätten beräknade 65 908 kr. - Länsrätten har vid 1985

års taxering beviljat Lennart L. uppskov med 59 550 kr av

den beräknade realisationsvinsten och upptagit inkomsten av

tillfällig förvärvsverksamhet till (65 908 ./. 59 550 =)

6 358 kr. Om realisationsvinsten nu ändras till 40 908 kr

medför detta inte någon ändrad beräkning av inkomsten

tillfällig förvärvsverksamhet. Däremot ändras

uppskovsbeloppet till (40 908 ./. 6 358 =) 34 550 kr,

vilket emellertid inte påverkar 1985 års taxering. -

Uppskovet har beviljats på grund av att Lennart L. den

15 november 1984 såsom ersättningsfastighet för Dekarsön

1:9 förvärvat hälften av fastigheten Albertsro 1:118.

Ersättningsfastigheten har sålts den 5 februari 1986. I

1987 års deklaration har Lennart L. såsom realisationsvinst

vid försäljning av Albertsro 1:118 redovisat 25 548 kr,

varvid det av länsrätten beräknade uppskovsbeloppet

59 550 kr upptagits som tillkommande post. Uppskovsbeloppet

bör ändras till ovan framräknade 34 550 kr, varefter

realisationsvinsten vid försäljningen av Albertsro 1:118

uppgår till 548 kr. - Av det anförda framgår att den

skattemässiga effekten av det i ansökningen åberopade

förlikningsavtalet inte kommer till synes vid 1985 utan vid

1987 års taxering. RSV tillstyrker bifall till

resningsansökningen på så sätt att Lennart L:s år 1987

åsatta taxeringar nedsätts, taxeringen till statlig

inkomstskatt till 99 500 kr med beskattningsbar inkomst

99 500 kr och med ett underlag för tilläggsbelopp av

137 600 kr, allt A-underlag, samt taxeringen till kommunal

inkomstskatt till 101 900 kr med beskattningsbar inkomst

94 400 kr. - Lennart L:s statliga inkomstskatt har

beräknats med tillämpning av lagen (1951:763) om beräkning

av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst.

Förutsättningarna för sådan skatteberäkning bortfaller om

realisationsvinsten vid försäljningen av Albertsro 1:118

upptas till 548 kr mot deklarerade 25 548 kr, eftersom

inkomster understigande 15 000 kr författningsenligt inte

kan beaktas i nu förevarande sammanhang. Enligt 7 §

nyssnämnda lag i dess vid 1987 års taxering gällande

lydelse ankommer det då på länsrätten att vidta erforderlig

ändring av skatteberäkning. - Regeringsrätten (1994-06-17, Björne, Tottie, Wadell, Bouvin): Skälen för

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner med

hänsyn till omständigheterna att det finns skäl att bevilja

resning i målet. - Regeringsrättens avgörande.

Regeringsrätten beviljar resning och visar målet åter till

Länsrätten i Västernorrlands län för ny behandling. (fd III

1994-05-31, Hedin) Samma dag beviljade Regeringsrätten i

mål 3328-1992 Lennart L:s dåvarande hustru Ulla N. resning

och visade hennes mål åter till Länsrätten i

Västernorrlands län för ny behandling.

*REGI