RÅ 1994 not 434

Avvisat (ansökan om resning gjordes samtidigt med rättidigt överklagande) / Ansökan om resning gjordes samtidigt med rättidigt överklagande (avvisat)

Not 434. Överklagande av Anita S. ang. studiemedel samt ansökan om resning. - Kammarrätten i Sundsvall avslog den 30 april 1993 Anita S:s talan i ett mål angående studiemedel. - I Regeringsrätten fullföljde Anita S. sin talan. Vidare ansökte hon om resning i målet. Hon anförde bl.a. att hon i en skrivelse den 15 december 1992 till Centrala studiestödsnämnden meddelat att hennes inkomst under 1991 uppgått till 150 200 kr. Hon åberopade vidare förmildrande omständigheter som borde motivera att ingen tilläggsavgift utgick. - Regeringsrätten (1994-06-22, Björne, B. Sjöberg, Lindstam): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att meddela prövningstillstånd. - Enligt 36 § första stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) kan prövningstillstånd meddelas bl.a om grund för resning föreligger. Anita S:s överklagande har kommit in i rätt tid och har kunnat prövas i ordinär väg. Med hänsyn härtill finner Regeringsrätten att hennes ansökan om resning inte skall tas upp till särskild prövning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avvisar ansökningen om resning. (fd I 1994-06-15, Larsson)

*REGI

*INST