RÅ 1994 not 437

Ansökan av Curt H. om resning i mål ang. disciplinansvar. - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd lämnade i beslut den 16 september 1991 en av Birgitta H. gjord anmälan mot två överläkare utan åtgärd. Curt H. överklagade ansvarsnämndens beslut men Kammarrätten i Stockholm ändrade enligt dom den 13 maj 1992 inte beslutet. Regeringsrätten meddelade enligt beslut den 17 maj 1993 inte prövningstillstånd

Not 437. Ansökan av Curt H. om resning i mål ang. disciplinansvar. - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd lämnade i beslut den 16 september 1991 en av Birgitta H. gjord anmälan mot två överläkare utan åtgärd. Curt H. överklagade ansvarsnämndens beslut men Kammarrätten i Stockholm ändrade enligt dom den 13 maj 1992 inte beslutet. Regeringsrätten meddelade enligt beslut den 17 maj 1993 inte prövningstillstånd. - Curt H. ansökte om resning och anförde till stöd för sin ansökan bl.a. att han, med de av honom insända journalbladen samt med skrivelser och sammanfattning, ansåg han sig ha bevisat att kammarrätten grovt förbisett de medicinska informationerna i journalen. - Regeringsrätten (1994-06-23, Bouvin, Werner, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Curt H. har inte visat skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd I 1994-06-08, Schön- Engqvist)

*REGI

*INST