RÅ 1994 not 44

Avslag (ombudsförsummelse i ärende om uppehållstillstånd m.m.) / Ombudsförsummelse i ärende om uppehållstillstånd m.m. (avslag)

Not 44. Ansökan av Majdi K. om återställande av försutten tid i ärende om uppehållstillstånd m.m. - Statens

invandrarverk avslog i beslut 29 juli 1993 ansökning av Majdi K. om uppehållstillstånd m.m. samt avvisade honom enligt 4 kap. 1 § första stycket 1. och 2. utlänningslagen (1989:529). Majdi K. fick del av verkets beslut den 26 augusti 1993. - I ansökningen yrkade Majdi K. att Regeringsrätten skulle återställa den försuttna tiden för att överklaga Invandrarverkets beslut den 29 juli 1993. Han yrkade också att vidare verkställighet av verkets beslut om avvisning inte skulle ske. - Till stöd för ansökningen anförde Majdi K. i huvudsak följande. Han delgavs avvisningsbeslutet den 26 augusti 1993 på förläggningen. En assistent på förläggningen bokade tid hos ombudet för överklagande samma dag. På grund av missförstånd kom han tillsammans med sin bror till ombudet nästföljande dag. En sekreterare hade nämligen upplyst att ombudet inte var anträffbart den 26 augusti 1993. Majdi K. besökte därför advokatbyrån den 27 augusti 1993. Ombudet var inte heller denna dag anträffbar. Majdi K. omtalade för sekreteraren på byrån att han önskade överklaga avvisningen. Vidare hade hans bror och en assistent vid förläggningen kontaktat advokatbyrån och framfört att han vill överklaga

avvisningsbeslutet. Trots kontakterna med advokatbyrån så hade beslutet av någon oförklarlig anledning inte

överklagats. - Regeringsrätten (1994-01-31, Wahlgren, Voss, Wadell): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Vad

sökanden i förevarande mål har uppgivit om orsakerna till att tiden för att överklaga Invandrarverkets beslut

försuttits är inte en sådan omständighet som bör föranleda återställande av den försuttna tiden (se Regeringsrättens beslut den 29 december 1993 i mål nr 5495-1993).

Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrättens

avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II

1994-01-26, Perttu)

*REGI

*INST