RÅ 1994 not 441

Bifall (ombud i ärende enligt utlänningslagen ej underrättat om avslagsbeslut) / Ombud i ärende enligt utlänningslagen ej underrättat om avslagsbeslut (bifall)

Not 441. Ansökan av Soran K. A. om återställande av försutten tid för att överklaga beslut enligt utlänningslagen. - Statens invandrarverk beviljade genom beslut den 15 mars 1994 Soran K. A. permanent uppehållstillstånd. Samtidigt avslog Invandrarverket hans ansökningar om resedokument och flyktingförklaring. Soran K. A. delgavs beslutet den 25 mars 1994. I skrivelse som kom in till verket den 19 april 1994 överklagade Claes Forsberg som ombud och offentligt biträde beslutet. Invandrarverket avvisade genom beslut den 28 april 1994 överklagandet såsom för sent inkommet. - Soran K. A. yrkade att den försuttna tiden för att överklaga Invandrarverkets beslut skulle återställas. Till stöd härför anförde han genom sitt ombud bl.a. följande. Claes Forsberg fick kännedom om Invandrarverkets beslut först sedan han efterhört utgången i ärendet hos Invandrarverket och därefter - den 14 april 1994 - erhållit beslutet per fax. Beslutet överklagades omgående. - Regeringsrätten (1994-06-27, Tottie, Bouvin, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Claes Forsberg har som ombud och offentligt biträde för Soran K. A. företrätt honom hos Invandrarverket. Såvitt handlingarna utvisar har verket inte underrättat Claes Forsberg om sitt beslut den 15 mars 1994 förrän dagen innan besvärstiden löpte ut. Med hänsyn härtill och omständigheterna i övrigt bör den försuttna tiden återställas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten återställer den försuttna tiden för att överklaga Invandrarverkets beslut den 15 mars 1994 och översänder ärendet till Utlänningsnämnden som har att handlägga Soran K. A:s överklagande av beslutet utan hinder av att överklagandet kommit in för sent. (fd II 1994-06-21, Gylling Lindkvist)

*REGI

*INST