RÅ 1994 not 443

Överklagande av Jan-Erik A. ang. rätt till besvär i särskild ordning samt ansökan om resning avseende inkomsttaxering 1987

Not 443. Överklagande av Jan-Erik A. ang. rätt till besvär i särskild ordning samt ansökan om resning avseende inkomsttaxering 1987. - I avsaknad av självdeklaration från Jan-Erik A. åsatte taxeringsnämnden honom inkomsttaxering 1987 på skönsmässiga grunder. - Jan-Erik A. överklagade beslutet och yrkade att taxeringen skulle bestämmas enligt en till överklagandet fogad deklaration. - Länsrätten i Värmlands län konstaterade i beslut den 23 december 1991 att besvären kommit in efter den ordinarie besvärstidens utgång. Vidare fann länsrätten att rätt till besvär i särskild ordning inte förelåg, eftersom det - oavsett om Jan- Erik A. blivit taxerad till väsentligt högre belopp än som svarade mot hans inkomst - inte framstod som ursäktligt att han inte i ordinär väg åberopat de omständigheter som hans talan nu grundades på. Länsrätten avvisade därför överklagandet. - Jan-Erik A. överklagade avvisningsbeslutet men Kammarrätten i Göteborg avslog den 26 oktober 1993 detta överklagande. - Jan-Erik A. fullföljde sin talan. För det fall att prövningstillstånd inte meddelades ansökte han om resning. Till stöd för sin talan åberopade han en nyupprättad deklaration och anförde bl.a. följande. Anledningen till att han inte avgivit deklaration i tid var att han hade flyttat tillbaka till Norge den 1 januari 1987 och inte haft en tanke på att i februari 1987 lämna deklaration samt att han var engagerad i en arvsprocess vid samma tid. Bidragande orsak till att deklaration och besvär lämnades in först den 26 juni 1991 var att hans far hastigt dött våren 1989. - Regeringsrätten (1994-06-27, Tottie, Wadell, Ragnemalm): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner att prövningstillstånd inte bör meddelas. - Såvitt avser ansökan om resning framgår av handlingarna att taxeringsnämnden till Jan-Erik A. skickat dels en anmaning den 10 augusti 1987 att avge självdeklaration, dels två underrättelser om påförd taxering den 1 oktober resp. 30 oktober 1987. Vidare framgår att Jan-Erik A. deklarerat i Sverige vid 1985 och 1986 års taxeringar och i Norge vid 1988 och senare års taxeringar. Jan-Erik A. avgav deklaration beträffande 1987 års taxeringar först i samband med att han anförde besvär i särskild ordning i länsrätten den 26 juni 1991. - Regeringsrätten finner med hänsyn till vad som framkommit i målet inte att tillräckliga skäl för resning föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd III 1994-06-08, Ulfhake Berglund)

*REGI

*INST