RÅ 1994 not 449

Fråga om konkursförvaltares rätt att ta del av konkursgäldenärens inkomstdeklaration

Not 449. Överklagande av Kenneth H. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Hos Skattemyndigheten i Värmlands län begärde Kenneth H. att få ta del av Mekankonsult i Skattkärr AB:s inkomstdeklaration för 1992 och 1993 års taxeringar. Han uppgav att han var förordnad som förvaltare i bolagets konkurs och att han ansåg sig i denna egenskap ensam företräda bolaget. - Skattemyndigheten (1994-02-25) avslog Kenneth H:s begäran med följande motivering: De efterfrågade handlingarna omfattas av sekretess enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen. Under konkurs företräds ett aktiebolag av den styrelse och verkställande direktör eller de likvidatorer som finns vid konkursens början (13 kap. 20 § aktiebolagslagen). Ni har inte visat att dessa företrädare eftergivit sekretessen till förmån för Er. Inte heller har Ni i egenskap av konkursförvaltare ställning som myndighet. De sekretessbrytande reglerna i 14 kap.3 och 4 §§sekretesslagen är därför inte tillämpliga. - I överklagande vidhöll Kenneth H. sin begäran. Han anförde bl.a. följande. För utredning av bolagets verksamhet och för att fullgöra de uppgifter som åvilade honom i hans egenskap av konkursförvaltare hade han behov av att kontrollera hur bolaget fullgjort sin deklarationsskyldighet. Självdeklarationerna rörde förhållanden hänförliga till aktiebolaget som juridisk person. De avspeglade bolagets balansmässiga och resultatmässiga ställning. Från konkurstillfället disponerades inte längre bolagets tillgångar av bolagets ställföreträdare utan exklusivt av konkursförvaltaren. Även om aktiebolaget såsom juridisk person fortfarande i begränsad utsträckning kunde företrädas av bolagets ställföreträdare disponerade dessa således inte över bolaget efter konkursen. De uppgifter som avgavs i deklarationen för bolaget var hänförliga till den i konkurs försatta juridiska personen och inte till ställföreträdare eller annan. Utlämnande av de begärda uppgifterna torde därför inte kunna innebära någon skada för ställföreträdare eller antas röja uppgifter hänförliga till annan än bolagets personliga eller ekonomiska förhållanden. Konkursboet borde därför i dessa hänseenden kunna jämställas med konkursgäldenären och därmed äga rätt att ta del av avgivna deklarationer. - Kammarrätten i Göteborg (1994-04-13, Edlund, Ahlquist, Bodin) instämde i skattemyndighetens bedömning och ändrade inte det överklagade beslutet. - Kenneth H. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-06-29, Wahlgren, Tottie, Dahlman, Bouvin, Swartling) fastställde kammarrättens dom. (fd II 1994-06-14, Widström)

*REGI

*INST