RÅ 1994 not 457

Tid för landsting att ansöka om statsbidrag ej återställbar (avvisat) / Avvisat (tid för landsting att ansöka om statsbidrag ej återställbar)

Not 457. Ansökan av Västerbottens läns landsting om återställande av försutten tid för att ansöka om statsbidrag. - Genom skrivelse som inkom till Skattemyndigheten i Västerbottens län den 15 oktober 1992 ansökte Västerbottens läns landsting om statsbidrag enligt lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner för bl.a. perioden 1991. Genom beslut den 6 november 1992 upptog skattemyndigheten inte ansökan till prövning i sak avseende nämnda period, eftersom den inkommit för sent. Sedan skattemyndigheten omprövat beslutet men inte ändrat detsamma lämnade Riksskatteverket i beslut den 6 augusti 1993 landstingets överklagande utan bifall. - Västerbottens läns landsting ansökte om återställande av försutten tid och hemställde att Regeringsrätten vid prövningen av ansökningen tog i beaktande att lagen i fråga var ny och att eventuell feltolkning bedömdes välvilligt. Till stöd för sin ansökan anförde landstinget i huvudsak följande. Ansökan den 15 oktober 1992 hade avsett upphandling av hjärtkirurgiska operationer som gjorts för patienter i Norrbotten, Västernorrland och Jämtland. Västerbottens läns landsting hade förskotterat kostnaderna och efter 1991 års utgång debiterat resp. landsting deras kostnader. I tidigare ansökningar om bidrag för upphandlade sjukvårdstjänster 1991 hade inte medtagits de för respektive landsting förskotterade kostnaderna för hjärtsjukvård medtagits. Tanken hade varit att resp. landsting själva skulle ansöka om bidrag för de hjärtoperationer som förskotterats för deras räkning. Berörda landsting hade emellertid ansett att ansökan skulle inlämnas av Västerbottens läns landsting. Avräkningen hade inte varit klar förrän i september 1992 med följd att ansökan inte kunnat lämnas i rätt tid. - Regeringsrätten (1994-07-06, Wadell, Berglöf, Werner): Den tid som avses i 2 § andra stycket förordningen (1990:1374) om bidrag enligt lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner är en ansökningstid och kan inte lagligen återställas. - Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd III 1994-06-21, Schön-Engqvist)

*REGI

*INST