Upphävd författning

Förordning (1990:1374) om bidrag enligt lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner m.fl.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-12-13
Ändring införd
SFS 1990:1374
Ikraft
1991-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Bidrag enligt 1 § lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner m. fl. lämnas med sex procent av den i nämnda bestämmelse avsedda kostnaden för upphandling, bidrag eller annan ersättning.

[S2]Bidrag enligt 1 § första och tredje styckena nämnda lag lämnas endast i fråga om sådan sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap.4 eller 8 §mervärdesskattelagen (1994:200). Förordning (1994:1112).

2 §  Ansökan om bidrag skall ges in till skattemyndigheten i det län där kommunen, landstinget, kommunalförbundet eller beställarförbundet är registrerat enligt mervärdesskattelagen (1994:200). Ansökan skall avse tidsperioder om en kalendermånad eller en period om tre på varandra följande kalendermånader, och avse upphandling, bidrag eller ersättning som bokförts hos kommunen, landstinget, kommunalförbundet eller beställarförbundet under perioden.

[S2]Ansökan skall ha kommit in till skattemyndigheten senast sex månader efter utgången av den tidsperiod ansökningen avser. Förordning (1994:1112).

3 §  Närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet, om kontroll av underlag för bidragen samt om utbetalning av bidragen meddelas av riksskatteverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:1374) om bidrag enligt lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner m.fl.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991 och gäller i fråga om upphandling samt om bidrag eller annan ersättning som avser verksamhet hos näringsidkare eller kommunalförbund efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Prop. 1990/91:37, Prop. 1989/90:111
Ikraftträder
1991-01-01

Förordning (1994:229) om ändring i förordningen (1990:1374) om bidrag enligt lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994 och gäller i fråga om upphandling samt om bidrag eller annan ersättning som avser verksamhet hos näringsidkare eller kommunalförbund efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:170, Prop. 1993/94:99, Bet. 1993/94:SkU29
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1112) om ändring i förordningen (1994:229) om ändring i förordningen (1990:1374) om bidrag enligt lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner

  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§ i 1994:229

Förordning (1994:1113) om ändring i förordningen (1990:1374) om bidrag enligt lagen (1990:578) om särskilt bidrag till kommuner

  Omfattning
  ändr. författningsrubr.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Ändring, SFS 1994:1993

  Övergångsbestämmelse

  Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Omfattning
  upph.