RÅ 1994 not 464

Ombuds försummelse i ärende ang. utvisning (avslag) / Avslag (ombuds försummelse i ärende ang. utvisning)

Not 464. Ansökan av Affendi A. om återställande av försutten tid i ett ärende ang. utvisning. - Statens invandrarverk beslutade den 26 april 1994 att utvisa Affendi A. enligt 4 kap. 3 § utlänningslagen (1989:529) med förbud att under viss tid återvända till Sverige utan tillstånd av verket. Affendi A. fick del av beslutet den 16 maj 1994. Affendi A:s överklagande av beslutet kom in till Invandrarverket den 7 juni 1994. - Invandrarverket avvisade i beslut den 13 juni 1994 överklagandet eftersom det kommit in efter det att tiden för överklagande gått ut. - I ansökningen yrkade Affendi A. om återställande av försutten tid för att överklaga Invandrarverkets utvisningsbeslut. - Till stöd för ansökningen anför han genom sitt ombud och offentliga biträde, advokaten Davik K., bl.a. följande. David K. hade sammanträffat med Affendi A. den 20 maj 1994. Den 2 juni 1994 hade David K. talat in en skrift med ett överklagande på band. På grund av hög arbetsbelastning hos hans sekreterare hade bandet inte kommit att skrivas ut förrän den 6 juni 1994. David K. hade på grund av sin hustrus akuta sjukdom varit hemma från arbetet nämnda dag. När han återvänt till arbetet den 7 juni 1994 kom han på att överklagandet inte hade skrivits under. Han hade då omedelbart faxat in ett överklagande till Invandrarverket. Det hade mellertid kommit in en dag för sent. - Regeringsrätten (1994-07-07, Palm, Berglöf, von Bahr): Vad Affendi A. uppgivit om orsakerna till att tiden för att överklaga Invandrarverkets beslut försuttits utgör inte skäl att återställa den försuttna tiden. Ansökningen skall därför avslås. - Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd III 1994-07-05, Laestander)

*REGI

*INST