RÅ 1994 not 465

Handling? (blodprov i register vid sjukhuslaboratiorium)

Not 465. Överklagande av Per S. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Per S. begärde att få ta del av samtliga handlingar och prover i PKU- registret, PKU-laboratoriet, Huddinge sjukhus, rörande två angivna barn. - Hälso- och sjukvårdsnämnden vid Stockholms läns landsting (1993-11-17): Vid PKU-laboratoriet finns prover och remisser avseende ovannämnda barn. - Remisserna utgör allmän handling och utlämnande av dessa har ägt rum. - Provmaterial är inte allmän handling. Frågan om utlämnande kan därför inte prövas. - Per S. överklagade och yrkade att han skulle få ta del av berörda PKU-prover i en sådan form att den genetiska information som dessa innehöll kunde uttydas. I andra hand yrkade han att, efter analys utförd av någon annan än honom själv men enligt hans instruktioner, få ta del av den genetiska informationen i proverna. - Kammarrätten i Stockholm (1993-12-29, Belfrage, Sjöberg, Landelius): Kammarrätten konstaterar inledningsvis att prövningen av föreliggande talan endast kan omfatta vad som varit föremål för Hälso- och sjukvårdsnämndens prövning enligt det överklagade beslutet. - I målet har inte framkommit att det på sjukhuset föreligger någon handling utvisande resultatet av en sådan bearbetning av proverna som det framställda förstahandsyrkandet avser. - Enligt 2 kap. 10 § tryckfrihetsförordningen anses en handling som förvaras hos myndighet endast som led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning ej som allmän handling hos den myndigheten. - De begärda PKU- proverna måste anses utgöra sådana handlingar som anges i nämnda lagrum. Då proverna därför inte är att anse som allmänna handlingar kan de inte lämnas ut. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Per S. vidhöll sitt yrkande om att få ta del av berörda PKU-prover. - Regeringsrätten (1994-07-08, Palm, Wadell, Werner, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen förstås med en handling framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Per S:s begäran om utlämnande avser två blodprover som finns i det s.k. PKU-registret vid Huddinge sjukhus. Såvitt framgår av utredningen i målet utgör det material som begärts utlämnat inte handling i tryckfrihetsförordningens mening och kan därför inte lämnas ut. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer det slut som kammarrättens dom innehåller. (fd III 1994-06-14, Karlberg)

*REGI

*INST