RÅ 1994 not 466

Överklagande av Tord Ö. ang. rätt att ta del av allmän handling

Not 466. Överklagande av Tord Ö. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Tord Ö. begärde att få tillgång till samtliga radonmätningar som utförts i Sollentuna kommun och som fanns dokumenterade hos Miljö- och hälsoskyddskontoret. - Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Sollentuna kommun (1993-10-28): Resultatet av kontorets mätningar av radonförekomsten i småhus i kommunen finns dokumenterat i ett ADB- baserat radonregister. De mätningar som ligger till grund för registrets innehåll har utförts dels på nämndens eget initiativ, dels på begäran av ägare till berörda fastigheter. - - - De uppgifter i kontorets radonregister som framkommit genom att Miljö- och hälsoskyddskontoret själv tagit initiativ till mätningen ska lämnas ut i enlighet med Er begäran. - De uppgifter däremot som gäller mätresultat som framtagits på uppdrag av resp. fastighetsägare lämnas inte ut. Er begäran avslås i denna del. - Nämnden åberopar som stöd för denna vägran 8 kap. 9 § sekretesslagen. Skälet är att det kan antas att den som lämnat kontoret i uppdrag att mäta radonförekomsten i sin fastighet förutsatt att uppgiften inte röjs för utomstående. Sekretess för begärda uppgifter föreligger därför enligt åberopad bestämmelse i sekretesslagen. - Tord Ö. vidhöll sin framställning att utfå samtliga handlingar med undantag för de handlingar av vilka det framgick av uppdraget att resultaten av begärda mätningar inte skulle röjas. - Kammarrätten i Stockholm (1993-12-20, Belfrage, Sjöberg, Landelius): I 8 kap. 9 § första stycket sekretesslagen (1980:100) stadgas att sekretess gäller hos myndighet för uppgift som avser provning, bestämning av egenskaper eller myckenhet, värdering, vetenskaplig, teknisk, ekonomisk eller statistisk undersökning eller annat sådant uppdrag som myndigheten utför för enskilds räkning, om det måste antas att uppdraget har lämnats under förutsättning att uppgiften inte röjs. - Kammarrätten finner i likhet med Miljö- och Hälsoskyddsnämnden att ifrågavarande uppgifter åtnjuter sekretess enligt nämnda lagrum. - Kammarrätten bifaller inte överklagandet. - Tord Ö. fullföljde sin i kammarrätten förda talan. - Regeringsrätten (1994-07-08, Palm, Wadell, Werner, von Bahr) fastställde kammarrättens dom. (fd III 1994-06-14, Karlberg)

*REGI

*INST