RÅ 1994 not 468

Allmän handling? (uppgift på magnetband hos landsting om val av husläkare)

Not 468. Överklagande av Lars W. om rätt att ta del av allmän handling. - Lars W., Västerbottens-Kuriren, anhöll om att få ta del av uppgifter rörande husläkarlistningen. - Västerbottens läns landsting (1994-01-17) avslog framställningen. - Lars W. vidhöll sin begäran om att få tal del av de sammanställda uppgifterna rörande val av husläkare. Till stöd för sin talan anförde han i huvudsak följande. Landstinget hade i ett pressmeddelande redovisat siffror från den första bearbetningen av de insända önskemålen. Även om informationen fanns samlad på datamedia måste den anses upprättad eftersom magnetbandet uppenbarligen innehöll olika sammanställningar av materialet. - Kammarrätten i Sundsvall (1994-02-03, Lindström, Lowen, Johansson): Enligt 2 kap. 3 § första stycket tryckfrihetsförordningen är en handling allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. - Av 2 kap. 6 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen framgår att åtgärd som någon vidtager endast som led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring av handling, som myndighet har tillhandahållit, ej skall anses leda till att handling är inkommen till myndigheten. - I 2 kap. 7 § första stycket tryckfrihetsförordningen stadgas att handling anses upprättad hos myndighet, när den har expedierats. Handling som ej har expedierats anses upprättad när det ärende till vilket den hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen ej hänför sig till visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts. - Lars W:s begäran avser att få ta del av den sammanställning som genom teknisk bearbetning gjorts av de till landstinget inkomna svaren beträffande val av husläkare. Enligt 2 kap. 6 § tredje stycket tryckfrihetsförordningen är magnetbandet på vilket de begärda uppgifterna finns inte att anse som en till landstinget inkommen handling. - Vad gäller frågan om ifrågavarande handling är att anse som upprättad hos landstinget gör kammarrätten följande bedömning. Även om uppgifter ur sammanställningen lämnats ut till massmedia kan handlingen inte anses expedierad i den mening som avses i 2 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen. Vidare hänför sig handlingen till ett ärende som ännu inte har slutbehandlats. Med hänsyn till det anförda är handlingen ännu inte att anse som upprättad hos landstinget och utgör därmed inte allmän handling. - Kammarrätten lämnar överklagandet utan bifall. - Lars W. fullföljde sin i kammarrätten förda talan. - Regeringsrätten (1994-07-08, Palm, Wadell, Werner, von Bahr) fastställde kammarrättens dom. (fd III 1994-06-14, Karlberg)

*REGI

*INST