RÅ 1994 not 469

Överklagande av Åke P. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Åklagarmyndigheten i Haparanda (1993-10-25) avslog Åke P:s begäran att få ut förundersökningsprotokoll i ett angivet brottmålsärende

Not 469. Överklagande av Åke P. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Åklagarmyndigheten i Haparanda (1993-10-25) avslog Åke P:s begäran att få ut förundersökningsprotokoll i ett angivet brottmålsärende. - Åke P. vidhöll sin begäran. Han anförde vidare bl.a. Skäl att vägra utlämning av en harmlös förundersökning föreföll sakna stöd i sekretesslagen. Hans syfte var endast att få ta del av en god fiskehistoria berättad i hans barndomsmiljö och att granska myndighetens hantering av ärendet. Huvuddregeln var att offentlighetsprincipen skulle gälla och att allmänheten skulle kunna följa åklagarens hantering av ärenden. Först efter noteringar i tidningspressen hade den lokala polisen och åklagarmyndigheten fullföljt beredningen av ärendet. Med hänsyn till vilka misstankarna riktats mot fanns det ett visst allmänt intresse i ärendet, som borde väga tungt vid bedömningen av handlingarnas utlämnande. Han var fullt nöjd med att få ut handlingarna i sådant skick att känsliga uppgifter och uppgifter om vem som avgett resp. berättelse hade utraderats. - Kammarrätten i Sundsvall (1994-02-08, Bergman, Lowen, Bohlin): I 9 kap. 17 § första stycket sekretesslagen (1980:100) stadgas att sekretess gäller i utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men om uppgiften röjs. Enligt andra stycket i paragrafen gäller även sekretess i sådan utredning för anmälan eller utsaga från enskild, om det kan antas att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs. Av 9 kap. 18 § första stycket samma lag framgår att sekretessen enligt 17 § första stycket inte gäller beslut om att förundersökning skall läggas ned. - Av utredningen framgår att de begärda handlingarna utgör förundersökningsmaterial i ett ärende angående olaga och olovligt fiske. Förundersökningen avslutades utan att åtal väcktes. Motivet för beslutet var att brott inte kunde styrkas. Beslutet att lägga ned förundersökningen har utlämnats till Åke P. av Åklagarmyndigheten i Haparanda. - Den begärda utredningen innehåller bl.a. uppgifter om misstankar och beskyllningar om brott. Uppgifterna är sådana att det kan antas att berörda personer lider men om uppgifterna röjs. Även om uppgifter angående de berördas identitet eller enstaka avsnitt i utredningen utraderas föreligger risk för att de berörda personerna skulle kunna identifieras. Kammarrätten gör således bedömningen att det föreligger hinder för att utlämna de begärda handlingarna. Överklagandet skall därför avslås. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Åke P. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-07-08, Palm, Wadell, Werner, von Bahr): Regeringsrätten delar underinstansernas uppfattning att begärda handlingar omfattas av sekretess enligt 9 kap.17 och 18 §§sekretesslagen. - Ett i kammarrätten framställt yrkande om ett utlämnande med förbehåll att innehållet i handlingarna inte sprids vidare har inte prövats av kammarrätten. Regeringsrätten tar därför inte upp yrkandet till prövning. - Regeringsrätten fastställer kammarrättens dom och avvisar talan i övrigt. (fd III 1994-06-14, Karlberg)

*REGI

*INST