RÅ 1994 not 470

Uppgift om adress i folkbokföringsregister (spärrmarkering)

Not 470. Överklagande av Robert H. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Skattemyndigheten i Stockholm (1993-12-02) avslog en framställning från Robert H. om att få ut uppgifter ur folkbokföringsregistret rörande Merit W. - Robert H. vidhöll sin begäran. - Kammarrätten i Stockholm (1994-02-07, Bergh, Sundlöf, Elfström): Markering för särskild sekretessprövning, s.k. spärrmarkering, har införts för Merit W. i folkbokföringsregistret. En sådan spärrmarkering innebär att personuppgifter endast lämnas ut efter en särskild prövning enligt 7 kap. 15 § sekretesslagen (1980:100). Spärrmarkeringen synes huvudsakligen ha grundats på uppgifter om dels vissa problem i samband med Robert H:s utövande av sin umgängesrätt dels Merit W:s rädsla för Robert H. Omständigheterna får anses vara sådana att det av särskild anledning kan antas att Merit W. eller någon henne närstående lider men om begärda uppgifter röjs. - Hinder föreligger därför enligt 7 kap. 15 § sekretesslagen (1980:100) att lämna ut ifrågavarande uppgifter till Robert H. - Kammarrätten avslår överklagandet. -

Robert H. yrkade att få ta del av Merit och David W:s adress. Han åberopade bl.a. en dom från Länsrätten i Stockholms län den 18 februari 1994 angående verkställighet av allmän domstols dom om rätt till umgänge med barn. - Regeringsrätten (1994-07-08, Palm, Wadell, Werner, von Bahr): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 7 kap. 15 § sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess bl.a. i verksamhet som avser folkbokföring, för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. - Av utredningen i målet framgår följande. Ifrågavarande spärrmarkering för Merit och David W:s adresser infördes genom Länsskattemyndighetens i Stockholms län beslut den 5 mars 1990. Överenskommelse har träffats mellan Robert H. och Merit W. angående Robert H:s rätt till umgänge med sonen David. Överenskommelsen har stadfästs av Stockholms tingsrätt. Länsrätten i Stockholms län förordnade i domen den 18 februari 1994 om verkställighet av tingsrättens dom samt förelade vite. - Merit W. har i Regeringsrätten uppgivit att Robert H. träffar sonen och har kontakt med hans skola. - Så som kammarrätten funnit synes den s.k. spärrmarkeringen bl.a. ha grundats på Merit W:s rädsla för Robert H. Även om Robert H. träffar sonen får omständigheterna anses vara sådana att det av särskild anledning kan antas att Merit W. eller någon henne närstående lider men om den begärda uppgiften röjs. - Yrkandet om att få ta del av David W:s adress har framställts först i Regeringsrätten. Det kan därför inte prövas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens dom och avvisar yrkandet avseende David W. (fd III 1994-06-14 Karlberg)

*REGI

*INST