RÅ 1994 not 472

Allmän handling? (förhörsutskrifter i förundersökningen avseende mordet på statsminister Olof Palme)

Not 472. Överklagande av Olle K. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Olle K., som den 31 augusti 1988 hörts i den pågående förundersökningen rörande mordet på statsministern Olof Palme, begärde att "de som gjort sig skyldiga till falsk tillvitelse" namngavs. - Rikspolisstyrelsen (1994-02-03): Den efterfrågade utskriften där namnen återges ingår i den ännu inte avslutade förundersökningen avseende mordet på Olof Palme. - Den har inte expedierats eller behandlats på annat sätt som innebär att den är att anse som upprättad i den mening som avses i 2 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen . Utskriften är därför inte allmän handling enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen . Någon på tryckfrihetsförordningen grundad rätt att få ut den föreligger således inte för Olle K. - Rikspolisstyrelsen avslår Olle K:s begäran. - Olle K. vidhöll sin begäran och anförde bl.a. följande. Det kunde förväntas att den som gjort sig skyldig till falsk tillvitelse kom att begå andra kriminella handlingar. För att förebygga brott var det därför av vikt att handlingen lämnades ut. Bakom de falska anklagelserna kunde också dölja sig för Palmeutredningen viktig information. - Rikspolisstyrelsen avstyrkte bifall. - Kammarrätten i Stockholm (1994-03-21, Sjöberg, Norberg, Manninen) delade Rikspolisstyrelsens bedömning och ändrade inte det överklagade beslutet. - Olle K. fullföljde sin i kammarrätten förda talan. - Regeringsrätten (1994-07-08, Palm, Wadell, Werner, von Bahr) fastställde kammarrättens dom. (fd III 1994-06-14, Karlberg)

*REGI

*INST