RÅ 1994 not 478

Inkomsttaxering, avdrag för resekostnader (avslag) / Avslag (inkomsttaxering, avdrag för resekostnader)

Not 478. Ansökan av Berith B. om resning i mål ang. hennes inkomsttaxering 1984. - Berith B. var under inkomståret 1983 bosatt utanför Åhus och hade sin arbetsplats i Kristianstad. I sin självdeklaration vid 1984 års taxering yrkade hon avdrag för kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats med kostnaden för resa med buss. Taxeringsnämnden följde deklarationen och taxeringarna vann laga kraft. - I besvär i särskild ordning yrkade Berith B. att få avdrag för kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats med kostnaden för resa med bil. Till stöd för sin talan åberopade hon bl.a. Regeringsrättens dom den 20 december 1988 (RÅ 1988 ref. 151). I beslut den 30 augusti 1991 tog Länsrätten i Kristianstads län inte upp besvären till prövning. Sedan Berith B. fullföljt sin talan fastställde Kammarrätten i Göteborg i beslut den 23 mars 1991 länsrättens beslut att inte ta upp besvären till prövning. Kammarrättens beslut vann laga kraft. - I ansökningen yrkade Berith B. om resning i det genom taxeringsnämndens beslut avgjorda ärendet och begärde att få avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats med kostnaden för resa med egen bil. Till stöd för ansökningen åberopade hon bl.a. Regeringsrättens dom den 11 juni 1991 (RÅ 1991 ref. 44). - Riksskatteverket avstyrkte bifall till ansökningen och anförde bl.a. I de nu aktuella årens deklarationer fanns ingen utredning som klart visade att användandet av bil i stället för allmänna kommunikationsmedel regelmässigt medförde en tidsvinst på minst två timmar. Uppgifter om hur resor med allmänna kommunikationsmedel, i detta fall buss, mellan bostad och arbetsplats under de nu aktuella åren lämpligen kunnat ske, saknades. Sålunda saknades uppgifter om busshållplatser, gångavstånd, busstider m.m. Uppgifter om restid med bil saknades. - Regeringsrätten (1994-07-12, Palm, Wadell, Berglöf, Werner): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Som Riksskatteverket framhållit föreligger inte någon utredning rörande de omständigheter som är av betydelse för bedömningen av det i resningsansökningen framställda avdragsyrkandet. Det är därför inte visat att Berith B. blivit för högt taxerad. På grund härav finns inte skäl för resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (Regeringsrådet von Bahr hade skiljaktig mening om hur skälen för Regeringsrättens avgörande borde utformas och anförde: Vad Berith B. anfört utgör inte skäl för resning.) (fd III 1994-06-13, Holmström). - Anm. Med samma utgång avgjordes samtidigt mål ang. Berith B:s inkomsttaxeringar 1985-1987.

*REGI

*INST