RÅ 1994 not 489

Fråga om muntlig förhandling i rättsprövningsärende / Fråga om avskrivning av överklagande p.g.a. att talan förfallit (rättsprövningsärende) / Rennäringslagen, tillstånd att bedriva koncessionsrenskötsel, även fråga om muntlig förhandling i rättsprövningsärende (avslag)

Not 489. Ansökan av Mounio sameby m.fl. om rättsprövning av ett beslut ang. koncessionsrenskötsel. - Länsstyrelsen i Norrbottens län meddelade den 17 december 1991 tillstånd ang. bedrivande av renskötsel i bl.a. Muonio sameby t.o.m. år 1992. - Statens jordbruksverk (1992-09-16) avslog överklaganden av länsstyrelsens beslut. - Muonio sameby m.fl. fullföljde sin talan och yrkade muntlig förhandling. - Regeringen (1993-05-19, Jordbruksdepartementet): Regeringen finner inte skäl till muntlig förhandling i ärendet. - Länsstyrelsen i Norrbottens län har den 15 december 1992 beslutat att förlänga koncessionerna i Muonio sameby till att avse även år 1993. - Koncessionsrenskötseln bedrivs inom områden där renskötsel annars får bedrivas endast vintertid. En förutsättning för att markägarna skall acceptera renskötsel hela året är att de får hålla ett skäligt antal skötesrenar i samebyn. Länsstyrelsens beslut den 17 december 1991 att med stöd av 88 § rennäringslagen (1971:437) som villkor för koncessionerna bestämma att 1 600 av de 3 900 renarna skall utgöra skötesrenar är mot denna bakgrund väl avvägt. Också i övriga delar är beslutet väl avvägt med hänsyn till de rådande förutsättningarna för renskötsel. - Enligt 86 § första stycket rennäringslagen är bl.a. koncessionshavare medlem i sameby. Något särskilt beslut av samebyn om medlemskap för koncessionshavaren krävs inte. Han blir således automatiskt medlem i samebyn i sin egenskap av koncessionshavare (jfr prop. 1971:51 s. 116). - Länsstyrelsens och Jordbruksverkets överklagade beslut avser tillstånd att bedriva renskötsel i Muonio sameby under år 1992. Regeringen avskriver därför ärendet. - Muonio sameby m.fl. begärde rättsprövning och yrkade i första hand ändring av länsstyrelsens, Jordbruksverkets och regeringens beslut i överensstämmelse med vad de i sak anfört hos regeringen. I andra hand yrkade sökandena att Regeringsrätten skulle återförvisa målet till regeringen för erforderlig handläggning. De yrkade också att Regeringsrätten skulle hålla muntlig förhandling i målet. - Till stöd för ansökningen anförde sökandena dels olika omständigheter i sak, dels följande angående avskrivningen av ärendet. Regeringen hade felaktigt avskrivit ärendet med motivering att det överklagade beslutet avsåg tillstånd att bedriva renskötsel i Muonio sameby under 1992. Avskrivningsbeslutet innebar att det inte fanns något lagakraftvunnet beslut överhuvudtaget för år 1992. Eftersom koncession i Muonio sameby regelmässigt gavs för ett år i sänder blev konsekvensen av ett avskrivningsbeslut att en prövning aldrig skedde i högsta instans. Regeringen skulle rätteligen ha prövat överklagandet. - Regeringsrätten (1994-07-14, Wadell, Berglöf, Werner, von Bahr): Skälen till Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att hålla muntlig förhandling. - Enligt 1 § lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall Regeringsrätten på ansökan av enskild part pröva om avgörandet i ett ärende strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. - Vad regeringen uttalat i ärendet utöver det som avser själva avgörandet genom avskrivning omfattas inte av rättsprövningen. Av denna anledning kan Regeringsrätten endast pröva om avskrivningsbeslutet som sådant strider mot någon rättsregel. - Enligt allmänna rättsgrundsatser gäller att ett överklagat ärende får avskrivas när en klagandes talan förfaller, t.ex. genom att den tid vilket ett sökt tillstånd avser går till ända innan ett slutligt beslut har meddelats. Regeringens beslut att avskriva ärendet med hänsyn till att det överklagade beslutet avsåg tillstånd att bedriva renskötsel t.o.m. förflutet år 1992 strider därför inte på sätt som sökandena påstått mot någon rättsregel. Det framgår inte heller klart av omständigheterna i ärendet att avskrivningsbeslutet på annat sätt strider mot någon rättsregel. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling. - Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut om avskrivning skall stå fast. (fd III 1994-06-28, Sandbäck)

*REGI

*INST