RÅ 1994 not 495

Överklagande av Jakob L. ang. rätt att ta del av allmän handling. Jakob L. begärde hos polismyndigheten i Stockholm att få ta del av handlingarna i förundersökning med diarienr K 109911-92. Förundersökningen var nedlagd den 7 december 1992 efter beslut av Karin Josefsson

Not 495. Överklagande av Jakob L. ang. rätt att ta del av allmän handling. Jakob L. begärde hos polismyndigheten i Stockholm att få ta del av handlingarna i förundersökning med diarienr K 109911-92. Förundersökningen var nedlagd den 7 december 1992 efter beslut av Karin Josefsson. - Polismyndigheten (1993-10-26, Severin): Enligt 9 kap. 17 § sekretesslagen gäller sekretess för utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men om uppgiften röjs. - De handlingar Jakob L. begärt utlämnade innehåller sådana uppgifter för vilka sekretess gäller i förhållande till honom enligt 9 kap. 17 § sekretesslagen. Handlingarna skall därför ej utlämnas till Jakob L. - Hos kammarrätten fullföljde Jakob L. sin talan och anförde bl.a. att parter i mål eller ärenden skall ha fri insyn i de förhållanden som kan läggas till grund för en myndighets avgörande. - Kammarrätten i Stockholm (1994-03-07, Bergh, Westling, Elfström): Enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess för uppgift, som hänför sig till förundersökning i brottmål, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas, om uppgiften röjs. - Uppgifterna i förevarande förundersökning, som lagts ned genom beslut den 7 december 1992, är inte sådana att det kan antas att ett röjande av dem skulle medföra skada av nyss angivet slag. Hinder enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen föreligger därför inte mot att lämna ut handlingarna. - Enligt 9 kap. 17 § första stycket sekretesslagen gäller sekretess i utredning enligt bestämmelser om förundersökning i brottmål bl.a. för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men om uppgiften röjs. Enligt andra stycket samma paragraf gäller sekretess för anmälan eller utsaga från enskild, om det kan antas att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs. Av 9 kap. 18 § första stycket 1 framgår att sekretess inte gäller beslut om att förundersökning skall läggas ned. - På den första sidan av förundersökningen, vilket rubricerats "ANMÄLAN 3, Allmän", har antecknats beslut om att lägga ned förundersökningen. För detta beslut gäller inte sekretess. Övriga uppgifter på denna sida kan inte anses utgöra sådana uppgifter om enskilds förhållanden att någon enskild skulle lida skada eller men om uppgifterna röjs. Sidan två som rubricerats "Fortsättningsblad" kan också lämnas ut utom de uppgifter som namnger enskild eller kan leda till att enskild identifieras. Övriga handlingar är enligt kammarrättens bedömning omfattade av sekretess enligt 9 kap. 17 § sekretesslagen. - Enligt 14 kap. 5 § sekretesslagen hindrar sekretess inte att part i mål eller ärende hos domstol eller myndighet tar del av handling eller annat material i målet eller ärendet, i den mån det inte av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. Jacob L. har i förundersökningen varken angetts som misstänkt eller målsägande. Då han således inte har varit part i förundersökningen kan han inte heller i sådan egenskap anses ha rätt att ta del av de handlingar som omfattas av sekretess. - Med delvis bifall till överklagandet, och med ändring av polismyndighetens beslut, lämnar kammarrätten ut de begärda handlingarna på sätt som framgår av bilaga B till denna dom. (Bilagan utesluten). - Hos Regeringsrätten fullföljde Jacob L. sin talan. - Regeringsrätten (1994-07-29, Björne, Brink, B. Sjöberg, Lindstam, Ragnemalm) fastställde kammarrättens dom. (fd I 1994-07-19, Holmström)

*REGI

*INST