RÅ 1994 not 498

Handlingar hos Riksarkivet ingående i arkivet efter den parlamentariska kommissionen med anledning av mordet på statsminister Olof Palme

Not 498. Överklagande av Sven A. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Sven A. begärde hos Riksarkivet att få ta del av sekretessbelagda uppgifter i en uppteckning av samtal med bitr. riksåklagaren A. Morath m.fl. 1987-12-04, ingående i arkivet efter den parlamentariska kommissionen med anledning av mordet på Olof Palme. Riksarkivet (1994-04-20, Cavallie): - Jämte andra kommissionens samtalsuppteckningar har denna uppteckning varit föremål för sekretessprövning av kommissionen 1988-05-10 och i domar av kammarrätten 1988-07-22 (målnr 3262-1988) och regeringsrätten 1988-11-24 (målnr 3652-1988), varvid den till ingen del lämnades ut. - Sedan kommissionens handlingar avlämnats till riksarkivet i juni 1989 har frågan om utlämnade av uppteckningen prövats vid ytterligare två tillfällen. Genom beslut av riksarkivet 1989-08-08 och i domar av kammarrätten 1989-10-18 (målnr 4940-1989) och regeringsrätten 1990-02-21 (målnr 4226-1989) frisläpptes betydande avsnitt av densamma. - Vid förnyad prövning och beslut av riksarkivet 1992-06-18, fastställt i domar av kammarrätten 1992-08-03 (målnr 6357-1992) och regeringsrätten 1992-12-07 (målnr 4258-1992), vägrades utlämning av uppgifter ur uppteckningen utöver vad som redan skett. - I de delar uppteckningen hittills inte offentliggjorts omfattas uppgifterna av sekretess enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen, till någon del även enligt 2 kap. 1 § 2 st. denna lag. - Riksarkivet beslutar efter företagen prövning att inte lämna ut samtalsuppteckningen i vidare utsträckning än som redan skett. - Hos kammarrätten vidhöll Sven A. sin begäran att få ut hela materialet. Kammarrätten i Stockholm (1994-06-20, Regner, Belfrage, Lagebrant Toren): - Kammarrätten delar Riksarkivets bedömning och ändrar inte det överklagade beslutet. - Hos Regeringsrätten fullföljde Sven A. sin i kammarrätten förda talan. - Regeringsrätten (1994-07-29, Björne, Brink, B. Sjöberg, Lindstam, Ragnemalm) fastställde kammarrättens dom. (fd I 1994-07-26, Klint)

*REGI

*INST