RÅ 1994 not 508

Uppgift hos Försvarets materielverk om enskildas affärsförhållanden (anbudshandlingar)

Not 508. Överklagande av Hjelmco Oil AB ang. rätt att ta del av allmän handling. - Försvarets materielverk (1994-02-24) biföll endast till en del en framställning från Hjelmco Oil AB om att få ta del av inlämnade anbud och beställningar gällande flygbensin 33 och flygfotogen 75. - Hjelmco Oil AB vidhöll sin begäran om att få ta del av de aktuella handlingarna i dess helhet. Bolaget anförde bl.a. att inköpen hade skett med s.k. förhandlingsupphandling, varvid en och samma leverantör under ett flertal år hade lyckats få samtliga leveranser såvitt avsåg flygbensin. - Kammarrätten i Stockholm (1994-05-24, Sjöberg, Lagebrant Toren, Manninen): Enligt 8 kap. 10 § första stycket första meningen sekretesslagen (1980:100) gäller sekretess hos myndighet för uppgift om affärsförhållanden för enskild som trätt i affärsförbindelse med myndigheten, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. - Kammarrätten finner att det av särskild anledning kan antas att Försvarets materielverks enskilda motparter i resp. affärsförbindelse kommer att lida skada om de prisuppgifter som redovisas i handlingarna lämnas ut. Sekretess enligt nämnda bestämmelse gäller därför för uppgifterna. Hinder för begärt utlämnande föreligger. - Kammarrätten avslår överklagandet. - Hjelmco Oil AB fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-08-23, Palm, Wadell, Bouvin, Berglöf, Werner, von Bahr) fastställde kammarrättens dom. (fd III 1994-08-11, Widström)

*REGI

*INST