RÅ 1994 not 51

Utlänningsnämndens reserapport från Ryssland och Ukraina

Kammarrätten i Stockholm

Not 51. Överklagande av Britt N. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Britt N. anhöll hos Utlänningsnämnden om att till sig få utlämnad Utlänningsnämndens rapport från nämndens resa till Ryssland och Ukraina i maj 1993. - Utlänningsnämnden (1993-08-16, Fischerström): Det får antas att den ifrågavarande reserapporten avser en rapport med diarienummer ADM 340-93-08-0754 benämnd "Utredningsresa till S:t Petersburg, Moskva och Kiev 17-21 maj 1993". - Den aktuella rapporten innehåller uppgifter som rör annan stat, mellanfolklig organisation och medborgare i annan stat. Enligt 2 kap. 1 § andra stycket sekretesslagen gäller hos Utlänningsnämnden sekretesss för uppgift av nyss nämnt slag om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs. Med hänsyn till innehållet i begärd utlämnad handling föreligger hinder för ett utlämnande av handlingen då ett utlämnande kan antas medföra störning eller annan skada på sätt som anges i lagrummet. Britt N:s framställning skall därför lämnas utan bifall. - Utlänningsnämnden avslår

framställningen om att få ta del av nämndens rapport. - Hos kammarrätten fullföljde Britt N. sin talan och anförde bl.a. att det var av stort allmänt intresse att få

publicera innehållet i Utlänningsnämndens rapport. -

Kammarrätten i Stockholm (1993-09-17, Hallberg, Schering, Pernold): Kammarrätten delar Utlänningsnämndens bedömning och ändrar inte det överklagade beslutet. - I överklagandet fullföljde Britt N. sin talan. - Regeringsrätten

(1994-02-03, Brink, Bouvin, Berglöf, von Bahr, Lindstam): Regeringsrätten fastställer kammarrättens dom. (fd I

1994-01-13, Perselius)

*REGI

*INST