RÅ 1994 not 510

Handlingar tillhörande förundersökningen avseende mordet på statsminister Olof Palme

Not 510. Överklagande av Lars B. ang. rätt att ta del av allmän handling. - Säkerhetspolisen (1994-05-26) avslog en framställning från Lars B., Sveriges Television, om att få ta del av vissa handlingar som tillhörde förundersökningen avseende mordet på statsminister Olof Palme. - Lars B. överklagade. - Kammarrätten i Stockholm (1994-06-10, Schering, Pernold, Sandnes): Enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen gäller sekretess för uppgift som hänför sig till bl.a. förundersökning i brottmål om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. - Ifrågavarande reversal och minnesanteckningar innehåller uppgifter som hänför sig till förundersökningen rörande mordet på Olof Palme. Kammarrätten finner att ett utlämnande av dessa handlingar kan motverka eller försvåra den nu pågående brottsutredningen rörande mordet. Skäl att vägra utlämnande föreligger därför enligt ovan angivna lagrum. - Kammarrätten lämnar överklagandet utan bifall. - Lars B. fullföljde sin talan. - Regeringsrätten (1994-08-23, Palm, Wadell, Bouvin, Berglöf, von Bahr) fastställde kammarrättens dom. (fd III 1994-08-11, Widström)

*REGI

*INST