RÅ 1994 not 513

Av enskild tjänsteman fattat beslut om utlämnande av handlingar ej överklagbart)

Not 513. Överklagande av Per L. ang. rätt att ta del av allmän handling. - I skrivelse till Kammarrätten i Jönköping yrkade Per L. att få ta del av vissa tjänstemäns almanackor och anförde i huvudsak följande. Han hade vid besök på Kommunkansliet i Borgholm den 1 mars 1994 begärt att få ut timalmanackor från tre tjänstemän vid kommunen. Dessa hade emellertid muntligt vägrat honom att ta del av sina almanackor. Timalmanackorna borde anses vara offentliga handlingar. - Kammarrätten i Jönköping (1994-03-25, Sönnerhed, Lihuvudh, Holmgren): Enligt 15 kap. 6 § sekretesslagen (1980:100) skall tjänsteman som enligt arbetsordning eller särskilt beslut svarar för vården av handling, i första hand pröva fråga om handlingens utlämnande till enskild. Vägrar han att lämna ut handlingen skall han, om sökanden begär det, hänskjuta frågan till myndigheten. Sökanden skall underrättas om att han kan begära detta och att beslut av myndigheten krävs för att ett avgörande skall kunna överklagas. - Av handlingarna framgår att det är enskilda tjänstemän som beslutat att inte lämna ut almanackorna. Något beslut av kommunen i frågan synes inte ha fattats. Därmed finns det inte något överklagbart beslut. Överklagandet skall därför avvisas. - Kammarrätten avvisar överklagandet. - Per L. fullföljde sin i kammarrätten förda talan. Han anförde att kanslichefens och Tekniska nämndens chefs beslut var fattade med stöd av delegation. - Regeringsrätten (1994-08-24, Palm, Wadell, Berglöf, Werner, von Bahr) fastställde kammarrättens beslut. (fd III 1994-08-10, Karlberg)

*REGI

*INST